Gesara Nesara

Gesara Nesara

Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest

Trending

Donald J. Trump

It’s the biggest thing nobody knows about, a law that will change lives all over the world.”

Gesara Nesara een afkorting van de Global Economic Security and Reformation Act en is door grote geesten uit de twintigste en eenentwintigste eeuw geschreven en verfijnd om planeet Aarde en de mensheid opnieuw in te stellen op basis van een duurzaam bestuur.

De volgende 3 items moeten meteen worden voltooid:

1) De wereldwijde en publieke aankondiging van een mondiaal jubileum of kwijtschelding van schulden, en universele reset van planetaire aarde / mensheid terug naar een universeel systeem van gemeenschappelijk bestuur in transparante goede reputatie met andere leden van de Galactische Federatie.

2) Implementatie van GESARA als een universeel constitutioneel kader voor mondiaal bestuur in alle 209 soevereine naties volgens de ondertekende Overeenkomst van Parijs van 2015 inzake klimaatverandering, te beginnen met de herstelde Republiek der Verenigde Staten.

3) Massale menselijke onthulling van zowel niet-humanoïde (buitenaards) leven dat bestaat op het oppervlak van deze planeet en in ons hele gedeelde sterrenstelsel.

Waarom is GESARA zelfs nodig?

De bestaande “cabal” -bestuursautoriteit heeft opzettelijk en methodisch de historische waarheid van de mensheid verborgen gehouden (inclusief buitenaardse bezetting en genetische manipulatie) gedurende meer dan dertien millennia; en dus waarom GESARA-implementatie nu nodig is, omdat de galactische gemeenschap de opdracht heeft gekregen om het momentum van een dergelijke opstandige en flagrante actie tegen de Bron van de Schepper en menselijke soorten te stoppen en om te keren. Samen met de mensheid zullen alle liefdesstrijders van het witte licht nu een einde maken aan bedrog door de kliek en universele waarheid en gerechtigheid herstellen zonder verdere vertraging of onderhandeling.

Wat kan GESARA manifesteren?

Hieronder staan ​​25 specifieke items, maar verwacht nog tientallen.

Voordelen voor de mensheid:
“NESARA implementeert de volgende wijzigingen;

 1. Herstel constitutioneel recht in de Republiek der Verenigde Staten van Amerika.

 2. Verwijder VS, Inc. bestuursambtenaren en alle leden van het Amerikaanse Congres van hun posities vanwege hun voortdurende ongrondwettelijke acties.

 3. Dwingt de president van de VS, Inc., de vice-president, leden van het kabinet en alle leden van het Congres het mandaat te verlaten.

 4. Verhindert alle verkiezingen overal ter wereld, op alle soevereine bestuursniveaus.

 5. Staat nieuwe aangestelden van de Republiek de Verenigde Staten toe tijdelijk de zaken van het land te regelen totdat eerlijke en wettige verkiezingen kunnen worden gehouden.

 6. Staat militaire wetshandhaving door de republiek toe om elke hindernis die de wet van GESARA belemmert fysiek te verwijderen of weg te nemen.

 7. Staat het congres van de Republiek toe om de natuurlijke constitutionele erfopvolging te implementeren.

 8. Elimineert alle “noodtoestanden” en verklaart zo de vrede voor elk land dat zich aan GESARA en zijn alliantie houdt.

 9. Forceert het Amerikaanse leger om onmiddellijk troepen te verwijderen uit alle soevereine naties die hen niet langer bereidwillig accepteren om op hun grondgebied te verblijven. Dat omvat Irak, Syrië, Afghanistan en de Filippijnen.

 10. Nalaten van creditcardsaldi en bankschuldverlichting wereldwijd.

 11. Activeert de Treasury Bank en Republic Treasury van de Republiek, samen met een door goud gesteunde USN-valuta afgedrukt en gecontroleerd door de Republiek der Verenigde Staten en niet de Federal Reserve die nu wordt gemarginaliseerd tot geëlimineerd.

 12. De leemtes in de federale inkomstenbelastingen worden afgeschaft, evenals de oude belastingwetgeving; en nieuwe eenvoudiger, eenvoudiger en wereldwijde belastingcode zal worden geïmplementeerd op niet-essentiële items. Essentiële artikelen zoals voedsel en medicijnen en gebruikte artikelen zijn vrijgesteld van de omzetbelasting.

 13. De IRS, FEMA, Shadow Government Lobbyists zullen allemaal worden gevangen gezet, gearresteerd of erger.

 14. Creëert voor de overheid een nieuwe omzetbelasting voor niet-essentiële nieuwe artikelen van 17% .vast tarief.

 15. Verhoogt de voordelen voor ouderen en maakt ze blijvend.

 16. Vestigt nieuwe presidents- en congreskandidaten binnen 120 dagen na de aankondiging van GESARA. Een interim-regering zal rustig worden ingesteld om de zaken van de natie af te handelen totdat nieuwe leiders democratisch kunnen worden gekozen.

 17. Internationale waarnemers zullen aanwezig zijn om het illegaal kiezersstempels vullen of frauduleuze verkiezingsactiviteiten van speciale belangengroepen te voorkomen.

 18. Een nieuwe Amerikaanse regenboogvaluta, ondersteund door goud, zilver en platina edele metalen, zal in het openbaar in omloop worden gebracht.

 19. Elimineert geboortecertificatenbestanden die door het Amerikaanse ministerie van Transport ook als onroerendgoedobligaties voor roerende goederen kunnen worden gebruikt.

 20. Herstelt financiële privacy wereldwijd.

 21. Zet ​​alle rechters en advocaten terug naar Constitutioneel recht.

 22. Staakt alle agressieve militaire acties van de regering wereldwijd, inclusief het Midden-Oosten.

 23. Vestigt vrede over de hele wereld zoals gecontroleerd door de VN-Veiligheidsraad.

 24. publiceert enorme sommen geld voor humanitaire doeleinden over de hele wereld.

 25. Maakt de vrijgave mogelijk van duizenden verborgen patenten voor onderdrukte technologieën die momenteel worden vastgehouden onder het mom van nationale veiligheid, waaronder gratis energieapparatuur, anti-zwaartekrachts- en sonische helingsapparaten

De oorsprong van deze wet gaat terug op problemen die vele boeren in de V.S. hadden in de jaren 1970 en 1980 met banken, die hun boerderijen illegaal verkochten wegens hypothecaire schuld. Bekend is Willie Nelson die in die tijd benefietconcerten gaf voor boeren en hun families die hierdoor hun bedrijven verloren.. In 1993 werden er juridische processen gevoerd door de Boeren Vakbonden tot in het Hooggerechtshof van de V.S.( the Supreme Court) Een gepensioneerde CIA-agent had ontdekt dat de Federale regering van de V.S. samenspande met deze banken in hun onwettige actie. Het Hooggerechtshof oordeelde dat de claims van de boeren rechtmatig waren, dat de openbare verkopen van boerenbedrijven het gevolg waren van illegale trucs die de banken uithaalden in samenwerking met de overheid.
De rechters van het Hooggerechtshof gingen zelfs nog verder: uit hun onderzoek bleek ook dat het hele systeem van het heffen van inkomstenbelasting onwettig was. Ze erkenden dat er overweldigend bewijs was dat de Federale Overheid van de V.S. en de Federal Reserve Bank( zie inkomstenbelasting ) zich bezondigen aan fraude naar de Amerikaanse burgers toe op vele manieren. Het Amerikaanse Hooggerechtshof besloot dat alle gevallen van schade en persoonlijk leed, veroorzaakt door deze onwettige activiteiten moesten worden rechtgezet; dat niet alleen de boeren, maar in feite alle Amerikanen die hierdoor gedupeerd waren hun geld terug moesten krijgen in alle 50 staten van Amerika.
De rechters realiseerden ook zich dat het daarvoor nodig was dat het hele economische en belastingstelsel drastisch moest worden hervormd en het Hof stelde vijf rechters aan om de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken en in werking te stellen. Deze rechters omringden zich met experts in de economie, het monetaire systeem, het bankwezen, de Grondwet en vele andere aanverwante gebieden,en ze bouwden een supportsysteem op met duizenden mensen wereldwijd, Witte Ridders genoemd.
Jarenlang onderhandelden deze rechters met de Amerikaanse overheid, de eigenaren van de Federal Reserve Bank, met het Internationale Monetaire Fonds, met de Wereldbank en met tal van andere landen, zoals Engeland en landen in de eurozone. Hervormingen in het Banksysteem van de V.S. vereist dat de Federal Reserve Bank op zal gaan in de Amerikaanse Treasury Bank en dit zal een impact hebben op het gehele wereldbanksysteem, omdat dit allemaal aan elkaar gekoppeld is. Omdat al deze onderhandelingen niet tot resultaat leidden, besloten de rechters om de vereiste hervormingen vast te leggen in een wet: de Nationale Economische Veiligheids-en Hervormings Wet – NESARA.
In maart 2000 passeerde deze wet in het geheim het Amerikaanse Congres. Over het waarom van de zwijgplicht, zie aldaar. Op 10 oktober 2000 ondertekende President Clinton de wet en vanaf toen kreeg het ook de naam NESARA. Omdat het uitvoeren van deze wet een wereldwijd effect zal hebben, vereist het een onnoemelijk aantal handelingen, handtekeningen en procedures, voordat deze wet officieel aangekondigd kan worden. Degenen in de banksystemen, overheden en militaire groepen, die terecht vrezen dat door de invoering van deze wet hun macht zal verschrompelen, hebben sindsdien geprobeerd de afkondiging van deze wet tegen te houden met alle middelen.

De humanitaire welvaartsprogramma’s zijn een belangrijk onderdeel geworden van NESARA, en die er voor zorgen dat het vele geld dat beschikbaar komt onder de nieuwe wet, instroomt in de wereldeconomie , zodat alle wereldburgers er in gelijke mate van kunnen profiteren.

Oorspronkelijk gaat het hier om twee zaken: de NESARA-wet, die voortgekomen is uit de “Farm Claims”,( claims van de benadeelde boeren op teruggave van hun bezit – zie Geschiedenis) en de welvaartsprogramma’s, die langs een andere route tot stand gekomen zijn.

Hierover het volgende:
Zoals elders op deze site beschreven zijn er 13 top-bankiersfamilies, die de controle hebben over alle belangrijke banksystemen op de wereld. Deze families hebben toekomstplannen, die er op neer komen dat ze alle inkomensbronnen, inclusief fossiele brandstoffen, in hun macht willen hebben om zo de hele wereldbevolking te kunnen controleren.
Nu zijn er leden van deze families, die het daar niet mee eens zijn, die inzien dat dit de wereld naar de ondergang voert. Zij vinden dat het belangrijker is om mensen te steunen en bekrachtigen die de waarachtige, integere wens hebben om de wereld te verbeteren.Daartoe hebben ze enorme sommen geld samengebracht in fondsen, die bedoeld zijn om essentiële en noodzakelijke verbeteringen tot stand te brengen, zoals het stoppen van de hongersnood op de wereld, gelijke medische verzorging voor iedereen tot stand brengen, het schoonmaken van het milieu, het stoppen van de kap van het regenwoud , het redden van uitsterven diersoorten en dergelijke.Deze welmenende rijken (“Wealthy Visionaries”) zagen ook in dat ze dit geld het beste konden schenken aan mensen die niet behoren tot de status quo, dus aan mensen die niet in de machtsspiraal zitten.
Er werden bepaalde welvaartsprogramma’s ontwikkeld in samenwerking met het Internationale Monetaire Fonds (IMF), om welvaart onder de wereldbevolking tot stand te brengen. Het IMF heeft de leiding van deze programma’s die een minimum van $ 10 miljoen per programma bevatten. Deze programma’s moeten worden gedefinieerd als “humanitair”.

Het is tevens bekend geworden dat al rond 1750 leden van de Europese adel deze programma’s begonnen te ontwikkelen en fondsen te verzamelen hiervoor.Eén van de bekenste edelen is Le Compte de Saint Germain, die rond 1750 de “World Trust” oprichtte.Het geld van dit Fonds ligt o.a. opgeslagen in Zwitserse Banken en heeft zich sindsdien alsmaar vermeerderd. We zullen hier op terugkomen in het hoofdstuk World Trust / St.Germain.

Bij het opzetten van deze humanitaire welvaartsprogramma’s werd bijvoorbeeld bepaald, dat er laten we zeggen 300.000 nieuwe mensen zijn die ” de wereld willen verbeteren”en dan worden die 300.000 mensen beschouwd als het “humanitaire project” voor dat speciale programma en deze ingeschreven mensen krijgen dan uitbetaald uit dat programma. Er zijn verschillende “Wealthy Visionaries” die op deze manier programma’s hebben opgezet met verschillende aantallen mensen, die zijn aangeworven als “het humanitaire project”. Eén bepaald programma wordt “Het Grote Programma”genoemd (the big prOgram ), dat ruim 300.000 leden heeft in z’n officiële database. Van een ander programma wordt verteld dat het ongeveer een miljoen mensen bevat.

Als deze mensen na de afkondiging van NESARA hun gelden krijgen uitgekeerd, moeten ze aan bepaalde strikte voorwaarden voldoen.Een belangrijk gedeelte van het verkregen geld moeten ze de wereld insturen als gift. En wel binnen een bepaalde korte termijn.( twee maanden?) De reden hiervan is dat zoveel mogelijk van dat geld in de economie moet komen, zodat we er allemaal rijker van worden. Het voorkomt ook dat er mensen zijn die hun geld helemaal voor zichzelf houden en gaan oppotten. Mede om te voorkomen dat er nu al uitbaters op hun pad komen, houden deze mensen hun deelname aan zo’n programma geheim.

Een andere reden om dit soort zaken geheim te houden is de aanhoudende tegenwerking die deze programma;s tot nu toe hebben ondervonden.Het was n.l. de bedoeling dat deze fondsen al veel eerder zouden worden uitgekeerd; sommige deelnemers zitten al jaren te wachten op hun leveranties. De Regering van de V.S. heeft stelselmatig de fondsen geblokkeerd. Bankiers vinden het wel prettig dat het geld op hun bank staat, maar willen het NIET beschikbaar maken voor de deelnemers aan de programma’s, want nu kunnen de bankiers dit geld gebruiken voor hun eigen doelen, n.l. winst maken. Het IMF heeft de regel gemaakt dat niemand van de leden van welk programma ook toegang mag hebben tot hun geld totdat er ten minste één poging is gedaan om ALLE leden van welvaartsprogramma’s hun geld te leveren.( tegelijkertijd?) Er zijn groepen geweest in 2000 , zoals de East Coast Coalition, die er voor vochten om het geld uitgekeerd te krijgen volgens wettelijke regels, maar door de regels van het IMF kunnen de leden geen toegang krijgen tot hun geld, totdat Alle leveranties van ALLE welvaartsprogramma’s compleet zijn.

De Rockefeller Bank familie en de Bush familie hebben herhaaldelijk legale middelen weten te gebruiken om de leveranties van het Grote Programma te blokkeren. George Bush Sr. en David Rockefeller waren aanvankelijk commisarissen in het Grote Programma, vandaar dat ze een wettelijke status hadden tijdens onderhandelingen. De plicht van de commisarissen was om te VERZEKEREN dat de leden hun gelden ONTVANGEN., maar het werd duidelijk dat deze twee genoemde heren een andere agenda hadden. Zo wilden zij bijvoorbeeld dat ALLE fondsen van het Grote Programma alleen uitgekeerd konden worden via de Chase Manhattan Bank in New York. Dat zou dus betekenen dat deelnemers aan dit programma van uit de hele wereld naar dat bankgebouw moeten komen om hun geld op te halen.( er zijn leden in dit programma wonende in alle 50 staten van de V.S. en in 52 landen elders op de wereld.) Dit is natuurlijk te gek voor woorden. Er zijn zelfs dreigementen geuit vanuit de overheid aan het adres van Rechters van het Hooggerechtshof, dat als ze wilden dat hun familieleden in leven bleven, ze aan de CIA-agenten moesten vertellen wat er op geheime meetings inzake de programma’s werd gezegd. Deze CIA-agenten werkten direct onder Bush Sr.

Het is dus wijsheid geweest, dat besloten werd dat de welvaartsprogramma’s uiteindelijk (na maart 2000) gekoppeld werden aan de afkondiging van NESARA. Dan kunnen de fondsen namelijk tegelijkertijd worden uitgekeerd binnen een nieuw economisch stelsel, dat geen beletselen meer creëert om dit geld vrij te geven.

Het toekomstbeeld dat we hieruit kunnen distilleren is dat ongeveer 4 jaar na de afkondiging van NESARA iedere wereldbewoner een basisinkomen heeft, waar hij/zij goed van kan leven. Dat we geen “overlevingsangst ” meer hoeven te hebben. Dat we niet meer hoeven te werken vanuit de pure noodzaak van “brood op de plank”, maar dat we datgene kunnen doen wat we fijn vinden, waar we goed in zijn en wat een werkelijke bijdrage levert aan de samenleving waar we deel van uit maken.

This letter, written by the IG Farben executives to the Nazi government, is particularly important for several reasons:

 1. It outlines the plan of the world’s largest chemical/pharmaceutical cartel, IG Farben, for a Europe under its control.
 2. This letter is a response to the request by the Nazi government to IG Farben for its blueprint for a new economic order in Europe under the IG Farben/Nazi-coalition.
 3. The date of the letter, July 20, 1940, corresponds with the first phase of WWII, where the IG Farben/Nazi-coalition had conquered central and western Europe in Blitzkriegs. In Summer of 1940, after the conquest of France, it seemed only a question of time until the IG Farben/Nazi-flag would flutter over Europe.
 4. It is a highly significant fact that the greatest concern of IG Farben in a subjugated Europe was the new regulation of patent law and its control over the chemical/pharmaceutical markets of Europe via patented products.

This document was also part of the Nuremberg War Crimes Tribunals against IG Farben, documented at www.profit-over-life.org

 

Youtube

1
GESARA / NESARA - Templar Insights. 1.20.20
GESARA / NESARA - Templar Insights. 1.20.20
27:44
2
Currency reset! Biggest Currency Reboot in 100 Years - Gold Standard Requirements
Currency reset! Biggest Currency Reboot in 100 Years - Gold Standard Requirements
13:36
3
4
5
XRP and GOLD - Will Donald Trump free us from the FED? Are we headed to a gold standard?
XRP and GOLD - Will Donald Trump free us from the FED? Are we headed to a gold standard?
10:20
6
7
Gold Price Will Do a Moonshot in 2021 With a Checkmate for the Federal Reserve | Lawrence Lepard
Gold Price Will Do a Moonshot in 2021 With a Checkmate for the Federal Reserve | Lawrence Lepard
19:38
8
Donald Trump announced GESARA stuff
Donald Trump announced GESARA stuff
05:22
9
What is NESARA and Does it Matter to Me?
What is NESARA and Does it Matter to Me?
14:26
10
(PART 1) NESARA And GESARA Is NEVER Going To Happen! | Charlie Ward & Former Marine Chris Thrall
(PART 1) NESARA And GESARA Is NEVER Going To Happen! | Charlie Ward & Former Marine Chris Thrall
56:11

gerelateerd

Tell a Friend

Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest

Licht

Licht

Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest

Trending

Albert Camus

The evil that is inn the world almost always comes of ignorance, and good intentions may do as much harm as malevolence if they lack understanding.”

gerelateerd

Tell a Friend

Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest

The Great Awakening

The Great Awakening

Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest
Video afspelen

Awakening to the truth is a deep realization of what you are as an experience. What is it that is listening? What is it that is feeling? Feel it. Sense it. Welcome it.

- Adyashanti

Dump map

Artikelen

Youtube

1
Trump+: The Level Playing field (Extended)
Trump+: The Level Playing field (Extended)
30:13
2
President Donald J. Trump: "Our Best Days Are Yet to Come"
President Donald J. Trump: "Our Best Days Are Yet to Come"
01:01
3
4
DONALD TRUMP vs THE ESTABLISHMENT /with transcript/
DONALD TRUMP vs THE ESTABLISHMENT /with transcript/
05:49
5
6
Why Trump Will Win - Michael Moore Explains
Why Trump Will Win - Michael Moore Explains
04:31
7
Relive the Trump's stunning win in under 2 minutes
Relive the Trump's stunning win in under 2 minutes
01:43
8
Who Were Donald Trump's Grandparents? | History
Who Were Donald Trump's Grandparents? | History
03:36
9
The World's Greatest Troll: the Humor of Donald Trump
The World's Greatest Troll: the Humor of Donald Trump
11:40
10
The Trump - Tesla Connection : NEW TEMPLARS 7.3.19
The Trump - Tesla Connection : NEW TEMPLARS 7.3.19
29:24
11
Trump tells UN General Assembly U.S. rejects 'global governance'
Trump tells UN General Assembly U.S. rejects 'global governance'
35:17
12
13
14
TRUMP HAILS CHRIST THE REDEEMER: Puts Mary Back in Christmas
TRUMP HAILS CHRIST THE REDEEMER: Puts Mary Back in Christmas
04:23
15
16
Q Trump
Q Trump
02:16
17
Ready
Ready
02:19
18
19
20
President Donald Trump an American patriot tribute
President Donald Trump an American patriot tribute
07:47

Documentaires

gerelateerd

Tell a Friend

Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest

Great Awakening

Great Awakening

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

https://youtube.com/watch?v=N1wzQcmhTFQ

https://youtube.com/watch?v=3N_BSXlCi0s

https://youtube.com/watch?v=3N_BSXlCi0s

Unvaccinated Children Healthier Than Vaccinated, 90’s Study Proves

 

A 20 year old study from the 1990’s has recently surfaced that compares unvaccinated children to vaccinated children. The study concludes that those who were vaccinated were more likely to suffer from the following illnesses:

 • asthma
 • eczema
 • ear infections
 • hyperactivity
 • and many other chronic conditions.

There was a 10-fold increase in cases of tonsillitis in the children who were vaccinated and a 100% absence of tonsillitis in those unvaccinated.

Vactruth.com reports:

In 1992, the Immunization Awareness Society (IAS) conducted a survey to examine the health of New Zealand’s children. Unsurprisingly, the results of their study indicated that unvaccinated children were far healthier than vaccinated children.

Questionnaires were given out to IAS members, their friends and their associates asking various health questions. A total of 245 families returned their questionnaires, giving the researchers a total of 495 children surveyed. Of these children, 226 were vaccinated and 269 were unvaccinated.

The ages of the children ranged between the ages of two weeks – 46 years (obviously some friends were older with older children). Of the children studied, 273 were males and 216 were females. (Six children were unclassified.)

Sue Claridge, who reported on the study, wrote:

“Respondents were asked to provide the year of birth, gender, vaccinations received, whether or not the child suffered from a range of chronic conditions (asthma, eczema, ear infections/glue ear, recurring tonsillitis, hyperactivity, diabetes or epilepsy) whether or not he or she needed grommets, had had a tonsillectomy, or were shown to develop motor skills (walking, crawling, sitting-up etc.). Parents also provided information on breastfeeding and bottle feeding and when a child was weaned if breastfed.”

During the study, another interesting fact emerged. Researchers discovered that 92 percent of the children requiring a tonsillectomy operation had received the measles vaccination, indicating that the vaccination for measles may have made some of the children more susceptible to tonsillitis.

The study also revealed that 81 of the families had both vaccinated and unvaccinated children. Many of these families had vaccinated their older children but had grown more reluctant to vaccinate their younger children, due to their growing concerns regarding vaccine safety.

Researchers concluded that:

“While this was a very limited study, particularly in terms of the numbers of unvaccinated children that were involved and the range of chronic conditions investigated, it provides solid scientific evidence in support of considerable anecdotal evidence that unvaccinated children are healthier that their vaccinated peers.”

Although governments from around the world have continually stated that studying vaccinated versus unvaccinated children would be unethical, the New Zealand researchers are not the only group of researchers to study comparisons.

Vaccinated Children 5 Times More Likely To Suffer From A Range Of Diseases

In September 2011, German researchers carrying out a longitudinal study surveyed a total of 8000 unvaccinated children from the ages of 0 –19. As with the New Zealand study, researchers collected their data by conducting a survey using questionnaires.

Results showed that vaccinated children were up to five times more likely to suffer from a variety of diseases and disorders than unvaccinated children.

Their results were compared to another German study (KiGGS), which examined a larger sample group consisting of 17,461 participants between the ages of 0 –17.

Dr. Andreas Bachmair, a German classical homeopathic practitioner, responsible for collecting the results of the survey from the website vaccineinjury.info stated that:

“Asthma, hay fever and neurodermatitis are seen very frequently today. A recent German study with 17461 children between 0-17 years of age (KIGGS) showed that 4.7% of these children suffer from asthma, 10.7% of these children from hay fever and 13.2% from neurodermatitis. These numbers differ in western countries, i.e. the prevalence of asthma among children in the US is 6% whereas it is 14-16% in Australia (Australia’s Health 2004, AIHW).

The prevalence of asthma among unvaccinated children in our study is around 2.5%, hay fever, 3%, and neurodermatitis, 7%. According to the KIGGS study more than 40% of children between the ages of 3 and 17 years were sensitized against at least one allergen tested (20 common allergens were tested) and 22.9% had an allergic disease. Although we did not perform a blood test, around 10% stated that their children had an allergy.” 

Although there were four cases of autism reported among unvaccinated children, Dr. Bachair reported that:

“Of these 4 children one tested very high for metals (mercury, aluminium, arsenic); in another case the mother was tested very high for mercury.”

However, this number pales into insignificance when we compare it to the 1 in 88 children currently being reported as autistic by the CDC.

Other Conditions Found To Be Almost Non-Existent In Unvaccinated Children

Dr. Andreas Bachmair continued his report by stating that their study found the prevalence of sinusitis, warts, skin problems and middle ear infections were also much lower in the unvaccinated children, as were the cases of diabetes and epilepsy.

He went on to say that the results demonstrated that the prevalence of many conditions in the unvaccinated children were also significantly lower. These were:

“Other disorders and diseases

As we included open questions in our survey we evaluated the prevalence (of the first 10,070 participants) of some other disorders and illnesses. Unvaccinated children show very low prevalences of the following disorders:

 • Dyslexia: 0.21%
 • Speech delay/articulation problems: 0.38%
 • Sensory Processing disorder: 0.28%
 • Anxiety: 0.25%
 • Depression: 0.12%
 • Bedwetting: 0.12%
 • Celiac disease: 0.12%
 • Gluten sensitivity: 0.41%
 • GERD (Gastroesophageal reflux disease): 0.06%”

Dr. Bachair concluded his amazing and intuitive paper by adding a number of statements from parents, which I believe really added weight to her overall findings.

Conclusion

I find it amazing that despite mainstream media and leading government agencies stressing repeatedly that studies comparing vaccinated children to unvaccinated children cannot take place for ethical reasons, groups around the world are taking it upon themselves to do these studies anyway.

While surveys of this kind are often dismissed as being purely epidemiological and passed off as little more than stamp collecting, I believe that studies of this nature should not be dismissed out of hand. After all, many stamp collections contain just one stamp that is worth far more than its weight in gold.

These studies show without doubt that unvaccinated children are healthier than their vaccinated peers and, for this reason, these studies should be given careful consideration by all parents and professionals studying vaccination safety.

Vaccines have been based on medical fraud for over a hundred years

 

(NaturalNews) The concept of vaccinating to immunize began in 1796, when British apothecary (pharmacist) Edward Jenner inserted cowpox pus under the skin of an eight year old boy. Jenner based his experiment on an unsubstantiated rumor that anyone who had experienced cowpox would be immune to smallpox.

Over the next couple of years, Jenner vaccinated others with cowpox to immunize them against smallpox. Without any actual proof of efficacy and safety, Jenner impressed King George III enough with a bogus immunization guarantee that he was awarded the equivalent of today’s $500,000.

Thus, Jenner was the first medical professional to administer diseased matter as medication to a healthy person and receive a substantial financial award. He was also the first to constantly denounce vaccination detractors successfully. He was protecting both his ego and large public purse.

Many health professionals throughout the 19th Century knew that there had been several cases of smallpox among those with cowpox histories. Jenner’s premise was flawed.

This was actually the beginning of a tradition that is carried on by today’s vaccinators. Come up with a bogus solution to prevent a disease, make a bundle of cash, and shut down reasonable arguments from those who know immunization by vaccination doesn’t work safely or effectively.

England’s incidents of smallpox after vaccination rose steadily from five percent in the beginning to 95% by 1895. There was even a serious epidemic around 1872, one year after smallpox vaccinations were decreed mandatory in the UK. The mortality rate among smallpox victims also shot up five fold around that time.

Despite intelligent protests with obvious facts and figures disproving efficacy, and proving harm from toxic materials and viruses contained in vaccines that endanger natural immunity, the inoculation for immunization premise has been maintained.

Protecting the industry against truth by attacking reasonable dissenters viciously has resulted in vaccine industry revenue of $17 billion annually today. This doesn’t include revenue from doctors’ visits for vaccinations and resulting ill health from them.

The vaccinators’ tactics of suppressing scientific data from concerned professionals has become more mafia like. Sincere medical professionals who register health concerns over vaccines are severely punished and slandered by the medical mafia owned mainstream media.

The truth about vaccines and disease outbreaks -allhidden from public view

A 2012 study led by Dr. David Witt, an infectious disease specialist at the San Rafael, California Kaiser Permanente Medical Center concluded that whooping cough occurs more among vaccinated children than children not vaccinated.

In 2010, a mumps outbreak occurred among 1000 children in upper New Jersey and lower New York. Almost 80% of them had been vaccinated with the MMR (measles, mumps & rubella) vaccine.

Throughout the 1980s, official agencies reported several outbreaks of measles occurring among children who had been vaccinated in various locations including an Illinois junior high and high school, a Massachusetts high school, a region in France, and a rural area near Helisinki, Finland.

Both USA schools had well over 90% vaccinated against measles. The vaccinators claim a 90% vaccination rate among any specific population guarantees herd immunity for that population. This bogus claim serves to create more revenue while blaming non-vaccinators for endangering humanity.

Meanwhile, despite the fact that only five percent of vaccine adverse events get reported to the “voluntary” FDA’s vaccine adverse event reporting system (VAERS), there are many serious adverse events recorded and many more that seep through the cracks to vaccine concerned internet sites.

Thank goodness for the few MDs and others who dare speak out despite the danger it potentially puts them in. It’s up to us to learn from them and just say no to vaccinations.

Sources for this article include:

http://www.vaccinationcouncil.org

https://www.naturalnews.com/033399_vaccines_measles.html

https://www.naturalnews.com/028142_mumps_vaccines.html

http://www.naturalnews.com

https://www.naturalnews.com/023080.html

https://www.naturalnews.com/022400.html

Deel deze map;

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

Meer red-pills

Over ons

Voor een onafhankelijke staat die hun burgers dient & beschermt, hun buren respecteert en de verschillen omarmt die elk individu uniek maken.

Wake-up call

Wake-up call

Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest

Awakening to the truth is a deep realization of what you are as an experience. What is it that is listening? What is it that is feeling? Feel it. Sense it. Welcome it.

- Adyashanti

Youtube

1
Rosa Koire - Uw gemeente implementeert #Agenda2030 - Transformatie agenda 2030 via uw gemeente
Rosa Koire - Uw gemeente implementeert #Agenda2030 - Transformatie agenda 2030 via uw gemeente
10:38
2
The Most Brutally Honest 8 Minutes Of Your Life!
The Most Brutally Honest 8 Minutes Of Your Life!
08:02
3
George Orwell and 1984: How Freedom Dies
George Orwell and 1984: How Freedom Dies
07:38
4
The Lie We Live
The Lie We Live
08:25
5
Brainwashed from childhood?!
Brainwashed from childhood?!
06:40
6
The Bossmaker: HOE OVERHEID, MEDIA EN ONDERWIJS U KLAARSTOMEN VOOR DICTATUUR
The Bossmaker: HOE OVERHEID, MEDIA EN ONDERWIJS U KLAARSTOMEN VOOR DICTATUUR
01:31:28
7
There Is An End Game | David Icke
There Is An End Game | David Icke
13:10
8
DON'T IGNORE THIS | David Icke
DON'T IGNORE THIS | David Icke
13:42
9
Aldous Huxley and Brave New World: The Dark Side of Pleasure
Aldous Huxley and Brave New World: The Dark Side of Pleasure
08:43
10
2020 The Ultimate Red Pill l English Version
2020 The Ultimate Red Pill l English Version
11:32
11
Futurist Gray Scott - FUTURISTIC NOW - Transhumanism
Futurist Gray Scott - FUTURISTIC NOW - Transhumanism
02:52
12
Who Owns the World? And What They Could Do With It at Any Moment
Who Owns the World? And What They Could Do With It at Any Moment
13:19
13
You're being manipulated and don't even know it
You're being manipulated and don't even know it
05:11
14
You Will Wish You Watched This Before You Started Using Social Media | The Twisted Truth
You Will Wish You Watched This Before You Started Using Social Media | The Twisted Truth
13:24
15
A very "Dark Winter" is approaching...
A very "Dark Winter" is approaching...
08:06
16
WHISTLEBLOWER: "They Will Come After Me Because Of This Confession"
WHISTLEBLOWER: "They Will Come After Me Because Of This Confession"
05:46
17
18
David Icke | Everything You Need To Know
David Icke | Everything You Need To Know
16:43
19
'Australians must know the truth - this virus is not a pandemic': Alan Jones
'Australians must know the truth - this virus is not a pandemic': Alan Jones
07:14
20
The Truth Why Everyone is Suddenly Getting Offended
The Truth Why Everyone is Suddenly Getting Offended
21:33

gerelateerd

Tell a Friend

Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest