Skip to content

Gesara Nesara

Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest

Trending

Donald J. Trump

It’s the biggest thing nobody knows about, a law that will change lives all over the world.”

Gesara Nesara een afkorting van de Global Economic Security and Reformation Act en is door grote geesten uit de twintigste en eenentwintigste eeuw geschreven en verfijnd om planeet Aarde en de mensheid opnieuw in te stellen op basis van een duurzaam bestuur.

De volgende 3 items moeten meteen worden voltooid:

1) De wereldwijde en publieke aankondiging van een mondiaal jubileum of kwijtschelding van schulden, en universele reset van planetaire aarde / mensheid terug naar een universeel systeem van gemeenschappelijk bestuur in transparante goede reputatie met andere leden van de Galactische Federatie.

2) Implementatie van GESARA als een universeel constitutioneel kader voor mondiaal bestuur in alle 209 soevereine naties volgens de ondertekende Overeenkomst van Parijs van 2015 inzake klimaatverandering, te beginnen met de herstelde Republiek der Verenigde Staten.

3) Massale menselijke onthulling van zowel niet-humanoïde (buitenaards) leven dat bestaat op het oppervlak van deze planeet en in ons hele gedeelde sterrenstelsel.

Waarom is GESARA zelfs nodig?

De bestaande “cabal” -bestuursautoriteit heeft opzettelijk en methodisch de historische waarheid van de mensheid verborgen gehouden (inclusief buitenaardse bezetting en genetische manipulatie) gedurende meer dan dertien millennia; en dus waarom GESARA-implementatie nu nodig is, omdat de galactische gemeenschap de opdracht heeft gekregen om het momentum van een dergelijke opstandige en flagrante actie tegen de Bron van de Schepper en menselijke soorten te stoppen en om te keren. Samen met de mensheid zullen alle liefdesstrijders van het witte licht nu een einde maken aan bedrog door de kliek en universele waarheid en gerechtigheid herstellen zonder verdere vertraging of onderhandeling.

Wat kan GESARA manifesteren?

Hieronder staan ​​25 specifieke items, maar verwacht nog tientallen.

Voordelen voor de mensheid:
“NESARA implementeert de volgende wijzigingen;

 1. Herstel constitutioneel recht in de Republiek der Verenigde Staten van Amerika.

 2. Verwijder VS, Inc. bestuursambtenaren en alle leden van het Amerikaanse Congres van hun posities vanwege hun voortdurende ongrondwettelijke acties.

 3. Dwingt de president van de VS, Inc., de vice-president, leden van het kabinet en alle leden van het Congres het mandaat te verlaten.

 4. Verhindert alle verkiezingen overal ter wereld, op alle soevereine bestuursniveaus.

 5. Staat nieuwe aangestelden van de Republiek de Verenigde Staten toe tijdelijk de zaken van het land te regelen totdat eerlijke en wettige verkiezingen kunnen worden gehouden.

 6. Staat militaire wetshandhaving door de republiek toe om elke hindernis die de wet van GESARA belemmert fysiek te verwijderen of weg te nemen.

 7. Staat het congres van de Republiek toe om de natuurlijke constitutionele erfopvolging te implementeren.

 8. Elimineert alle “noodtoestanden” en verklaart zo de vrede voor elk land dat zich aan GESARA en zijn alliantie houdt.

 9. Forceert het Amerikaanse leger om onmiddellijk troepen te verwijderen uit alle soevereine naties die hen niet langer bereidwillig accepteren om op hun grondgebied te verblijven. Dat omvat Irak, Syrië, Afghanistan en de Filippijnen.

 10. Nalaten van creditcardsaldi en bankschuldverlichting wereldwijd.

 11. Activeert de Treasury Bank en Republic Treasury van de Republiek, samen met een door goud gesteunde USN-valuta afgedrukt en gecontroleerd door de Republiek der Verenigde Staten en niet de Federal Reserve die nu wordt gemarginaliseerd tot geëlimineerd.

 12. De leemtes in de federale inkomstenbelastingen worden afgeschaft, evenals de oude belastingwetgeving; en nieuwe eenvoudiger, eenvoudiger en wereldwijde belastingcode zal worden geïmplementeerd op niet-essentiële items. Essentiële artikelen zoals voedsel en medicijnen en gebruikte artikelen zijn vrijgesteld van de omzetbelasting.

 13. De IRS, FEMA, Shadow Government Lobbyists zullen allemaal worden gevangen gezet, gearresteerd of erger.

 14. Creëert voor de overheid een nieuwe omzetbelasting voor niet-essentiële nieuwe artikelen van 17% .vast tarief.

 15. Verhoogt de voordelen voor ouderen en maakt ze blijvend.

 16. Vestigt nieuwe presidents- en congreskandidaten binnen 120 dagen na de aankondiging van GESARA. Een interim-regering zal rustig worden ingesteld om de zaken van de natie af te handelen totdat nieuwe leiders democratisch kunnen worden gekozen.

 17. Internationale waarnemers zullen aanwezig zijn om het illegaal kiezersstempels vullen of frauduleuze verkiezingsactiviteiten van speciale belangengroepen te voorkomen.

 18. Een nieuwe Amerikaanse regenboogvaluta, ondersteund door goud, zilver en platina edele metalen, zal in het openbaar in omloop worden gebracht.

 19. Elimineert geboortecertificatenbestanden die door het Amerikaanse ministerie van Transport ook als onroerendgoedobligaties voor roerende goederen kunnen worden gebruikt.

 20. Herstelt financiële privacy wereldwijd.

 21. Zet ​​alle rechters en advocaten terug naar Constitutioneel recht.

 22. Staakt alle agressieve militaire acties van de regering wereldwijd, inclusief het Midden-Oosten.

 23. Vestigt vrede over de hele wereld zoals gecontroleerd door de VN-Veiligheidsraad.

 24. publiceert enorme sommen geld voor humanitaire doeleinden over de hele wereld.

 25. Maakt de vrijgave mogelijk van duizenden verborgen patenten voor onderdrukte technologieën die momenteel worden vastgehouden onder het mom van nationale veiligheid, waaronder gratis energieapparatuur, anti-zwaartekrachts- en sonische helingsapparaten

De oorsprong van deze wet gaat terug op problemen die vele boeren in de V.S. hadden in de jaren 1970 en 1980 met banken, die hun boerderijen illegaal verkochten wegens hypothecaire schuld. Bekend is Willie Nelson die in die tijd benefietconcerten gaf voor boeren en hun families die hierdoor hun bedrijven verloren.. In 1993 werden er juridische processen gevoerd door de Boeren Vakbonden tot in het Hooggerechtshof van de V.S.( the Supreme Court) Een gepensioneerde CIA-agent had ontdekt dat de Federale regering van de V.S. samenspande met deze banken in hun onwettige actie. Het Hooggerechtshof oordeelde dat de claims van de boeren rechtmatig waren, dat de openbare verkopen van boerenbedrijven het gevolg waren van illegale trucs die de banken uithaalden in samenwerking met de overheid.
De rechters van het Hooggerechtshof gingen zelfs nog verder: uit hun onderzoek bleek ook dat het hele systeem van het heffen van inkomstenbelasting onwettig was. Ze erkenden dat er overweldigend bewijs was dat de Federale Overheid van de V.S. en de Federal Reserve Bank( zie inkomstenbelasting ) zich bezondigen aan fraude naar de Amerikaanse burgers toe op vele manieren. Het Amerikaanse Hooggerechtshof besloot dat alle gevallen van schade en persoonlijk leed, veroorzaakt door deze onwettige activiteiten moesten worden rechtgezet; dat niet alleen de boeren, maar in feite alle Amerikanen die hierdoor gedupeerd waren hun geld terug moesten krijgen in alle 50 staten van Amerika.
De rechters realiseerden ook zich dat het daarvoor nodig was dat het hele economische en belastingstelsel drastisch moest worden hervormd en het Hof stelde vijf rechters aan om de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken en in werking te stellen. Deze rechters omringden zich met experts in de economie, het monetaire systeem, het bankwezen, de Grondwet en vele andere aanverwante gebieden,en ze bouwden een supportsysteem op met duizenden mensen wereldwijd, Witte Ridders genoemd.
Jarenlang onderhandelden deze rechters met de Amerikaanse overheid, de eigenaren van de Federal Reserve Bank, met het Internationale Monetaire Fonds, met de Wereldbank en met tal van andere landen, zoals Engeland en landen in de eurozone. Hervormingen in het Banksysteem van de V.S. vereist dat de Federal Reserve Bank op zal gaan in de Amerikaanse Treasury Bank en dit zal een impact hebben op het gehele wereldbanksysteem, omdat dit allemaal aan elkaar gekoppeld is. Omdat al deze onderhandelingen niet tot resultaat leidden, besloten de rechters om de vereiste hervormingen vast te leggen in een wet: de Nationale Economische Veiligheids-en Hervormings Wet – NESARA.
In maart 2000 passeerde deze wet in het geheim het Amerikaanse Congres. Over het waarom van de zwijgplicht, zie aldaar. Op 10 oktober 2000 ondertekende President Clinton de wet en vanaf toen kreeg het ook de naam NESARA. Omdat het uitvoeren van deze wet een wereldwijd effect zal hebben, vereist het een onnoemelijk aantal handelingen, handtekeningen en procedures, voordat deze wet officieel aangekondigd kan worden. Degenen in de banksystemen, overheden en militaire groepen, die terecht vrezen dat door de invoering van deze wet hun macht zal verschrompelen, hebben sindsdien geprobeerd de afkondiging van deze wet tegen te houden met alle middelen.

De humanitaire welvaartsprogramma’s zijn een belangrijk onderdeel geworden van NESARA, en die er voor zorgen dat het vele geld dat beschikbaar komt onder de nieuwe wet, instroomt in de wereldeconomie , zodat alle wereldburgers er in gelijke mate van kunnen profiteren.

Oorspronkelijk gaat het hier om twee zaken: de NESARA-wet, die voortgekomen is uit de “Farm Claims”,( claims van de benadeelde boeren op teruggave van hun bezit – zie Geschiedenis) en de welvaartsprogramma’s, die langs een andere route tot stand gekomen zijn.

Hierover het volgende:
Zoals elders op deze site beschreven zijn er 13 top-bankiersfamilies, die de controle hebben over alle belangrijke banksystemen op de wereld. Deze families hebben toekomstplannen, die er op neer komen dat ze alle inkomensbronnen, inclusief fossiele brandstoffen, in hun macht willen hebben om zo de hele wereldbevolking te kunnen controleren.
Nu zijn er leden van deze families, die het daar niet mee eens zijn, die inzien dat dit de wereld naar de ondergang voert. Zij vinden dat het belangrijker is om mensen te steunen en bekrachtigen die de waarachtige, integere wens hebben om de wereld te verbeteren.Daartoe hebben ze enorme sommen geld samengebracht in fondsen, die bedoeld zijn om essentiële en noodzakelijke verbeteringen tot stand te brengen, zoals het stoppen van de hongersnood op de wereld, gelijke medische verzorging voor iedereen tot stand brengen, het schoonmaken van het milieu, het stoppen van de kap van het regenwoud , het redden van uitsterven diersoorten en dergelijke.Deze welmenende rijken (“Wealthy Visionaries”) zagen ook in dat ze dit geld het beste konden schenken aan mensen die niet behoren tot de status quo, dus aan mensen die niet in de machtsspiraal zitten.
Er werden bepaalde welvaartsprogramma’s ontwikkeld in samenwerking met het Internationale Monetaire Fonds (IMF), om welvaart onder de wereldbevolking tot stand te brengen. Het IMF heeft de leiding van deze programma’s die een minimum van $ 10 miljoen per programma bevatten. Deze programma’s moeten worden gedefinieerd als “humanitair”.

Het is tevens bekend geworden dat al rond 1750 leden van de Europese adel deze programma’s begonnen te ontwikkelen en fondsen te verzamelen hiervoor.Eén van de bekenste edelen is Le Compte de Saint Germain, die rond 1750 de “World Trust” oprichtte.Het geld van dit Fonds ligt o.a. opgeslagen in Zwitserse Banken en heeft zich sindsdien alsmaar vermeerderd. We zullen hier op terugkomen in het hoofdstuk World Trust / St.Germain.

Bij het opzetten van deze humanitaire welvaartsprogramma’s werd bijvoorbeeld bepaald, dat er laten we zeggen 300.000 nieuwe mensen zijn die ” de wereld willen verbeteren”en dan worden die 300.000 mensen beschouwd als het “humanitaire project” voor dat speciale programma en deze ingeschreven mensen krijgen dan uitbetaald uit dat programma. Er zijn verschillende “Wealthy Visionaries” die op deze manier programma’s hebben opgezet met verschillende aantallen mensen, die zijn aangeworven als “het humanitaire project”. Eén bepaald programma wordt “Het Grote Programma”genoemd (the big prOgram ), dat ruim 300.000 leden heeft in z’n officiële database. Van een ander programma wordt verteld dat het ongeveer een miljoen mensen bevat.

Als deze mensen na de afkondiging van NESARA hun gelden krijgen uitgekeerd, moeten ze aan bepaalde strikte voorwaarden voldoen.Een belangrijk gedeelte van het verkregen geld moeten ze de wereld insturen als gift. En wel binnen een bepaalde korte termijn.( twee maanden?) De reden hiervan is dat zoveel mogelijk van dat geld in de economie moet komen, zodat we er allemaal rijker van worden. Het voorkomt ook dat er mensen zijn die hun geld helemaal voor zichzelf houden en gaan oppotten. Mede om te voorkomen dat er nu al uitbaters op hun pad komen, houden deze mensen hun deelname aan zo’n programma geheim.

Een andere reden om dit soort zaken geheim te houden is de aanhoudende tegenwerking die deze programma;s tot nu toe hebben ondervonden.Het was n.l. de bedoeling dat deze fondsen al veel eerder zouden worden uitgekeerd; sommige deelnemers zitten al jaren te wachten op hun leveranties. De Regering van de V.S. heeft stelselmatig de fondsen geblokkeerd. Bankiers vinden het wel prettig dat het geld op hun bank staat, maar willen het NIET beschikbaar maken voor de deelnemers aan de programma’s, want nu kunnen de bankiers dit geld gebruiken voor hun eigen doelen, n.l. winst maken. Het IMF heeft de regel gemaakt dat niemand van de leden van welk programma ook toegang mag hebben tot hun geld totdat er ten minste één poging is gedaan om ALLE leden van welvaartsprogramma’s hun geld te leveren.( tegelijkertijd?) Er zijn groepen geweest in 2000 , zoals de East Coast Coalition, die er voor vochten om het geld uitgekeerd te krijgen volgens wettelijke regels, maar door de regels van het IMF kunnen de leden geen toegang krijgen tot hun geld, totdat Alle leveranties van ALLE welvaartsprogramma’s compleet zijn.

De Rockefeller Bank familie en de Bush familie hebben herhaaldelijk legale middelen weten te gebruiken om de leveranties van het Grote Programma te blokkeren. George Bush Sr. en David Rockefeller waren aanvankelijk commisarissen in het Grote Programma, vandaar dat ze een wettelijke status hadden tijdens onderhandelingen. De plicht van de commisarissen was om te VERZEKEREN dat de leden hun gelden ONTVANGEN., maar het werd duidelijk dat deze twee genoemde heren een andere agenda hadden. Zo wilden zij bijvoorbeeld dat ALLE fondsen van het Grote Programma alleen uitgekeerd konden worden via de Chase Manhattan Bank in New York. Dat zou dus betekenen dat deelnemers aan dit programma van uit de hele wereld naar dat bankgebouw moeten komen om hun geld op te halen.( er zijn leden in dit programma wonende in alle 50 staten van de V.S. en in 52 landen elders op de wereld.) Dit is natuurlijk te gek voor woorden. Er zijn zelfs dreigementen geuit vanuit de overheid aan het adres van Rechters van het Hooggerechtshof, dat als ze wilden dat hun familieleden in leven bleven, ze aan de CIA-agenten moesten vertellen wat er op geheime meetings inzake de programma’s werd gezegd. Deze CIA-agenten werkten direct onder Bush Sr.

Het is dus wijsheid geweest, dat besloten werd dat de welvaartsprogramma’s uiteindelijk (na maart 2000) gekoppeld werden aan de afkondiging van NESARA. Dan kunnen de fondsen namelijk tegelijkertijd worden uitgekeerd binnen een nieuw economisch stelsel, dat geen beletselen meer creëert om dit geld vrij te geven.

Het toekomstbeeld dat we hieruit kunnen distilleren is dat ongeveer 4 jaar na de afkondiging van NESARA iedere wereldbewoner een basisinkomen heeft, waar hij/zij goed van kan leven. Dat we geen “overlevingsangst ” meer hoeven te hebben. Dat we niet meer hoeven te werken vanuit de pure noodzaak van “brood op de plank”, maar dat we datgene kunnen doen wat we fijn vinden, waar we goed in zijn en wat een werkelijke bijdrage levert aan de samenleving waar we deel van uit maken.

This letter, written by the IG Farben executives to the Nazi government, is particularly important for several reasons:

 1. It outlines the plan of the world’s largest chemical/pharmaceutical cartel, IG Farben, for a Europe under its control.
 2. This letter is a response to the request by the Nazi government to IG Farben for its blueprint for a new economic order in Europe under the IG Farben/Nazi-coalition.
 3. The date of the letter, July 20, 1940, corresponds with the first phase of WWII, where the IG Farben/Nazi-coalition had conquered central and western Europe in Blitzkriegs. In Summer of 1940, after the conquest of France, it seemed only a question of time until the IG Farben/Nazi-flag would flutter over Europe.
 4. It is a highly significant fact that the greatest concern of IG Farben in a subjugated Europe was the new regulation of patent law and its control over the chemical/pharmaceutical markets of Europe via patented products.

This document was also part of the Nuremberg War Crimes Tribunals against IG Farben, documented at www.profit-over-life.org

 

Youtube

1
GESARA / NESARA - Templar Insights. 1.20.20
GESARA / NESARA - Templar Insights. 1.20.20
27:44
2
Currency reset! Biggest Currency Reboot in 100 Years - Gold Standard Requirements
Currency reset! Biggest Currency Reboot in 100 Years - Gold Standard Requirements
13:36
3
4
5
XRP and GOLD - Will Donald Trump free us from the FED? Are we headed to a gold standard?
XRP and GOLD - Will Donald Trump free us from the FED? Are we headed to a gold standard?
10:20
6
7
Gold Price Will Do a Moonshot in 2021 With a Checkmate for the Federal Reserve | Lawrence Lepard
Gold Price Will Do a Moonshot in 2021 With a Checkmate for the Federal Reserve | Lawrence Lepard
19:38
8
Donald Trump announced GESARA stuff
Donald Trump announced GESARA stuff
05:22
9
What is NESARA and Does it Matter to Me?
What is NESARA and Does it Matter to Me?
14:26
10
(PART 1) NESARA And GESARA Is NEVER Going To Happen! | Charlie Ward & Former Marine Chris Thrall
(PART 1) NESARA And GESARA Is NEVER Going To Happen! | Charlie Ward & Former Marine Chris Thrall
56:11

gerelateerd

Tell a Friend

Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest

Shopping cart

© Copyright 2020. All Right Reserved, by Dutchpatriots   

© Copyright 2020. All Right Reserved, by Dutchpatriots