Skip to content

Illuminati

Illuminati

Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest

Trending

Video afspelen

David Rockefeller

We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis.”

Agenda 21: Een einde aan armoede, de planeet beschermen en de levens van alle mensen verbeteren en beschermen. Dat klinkt prachtig! Wie kan daar op tegen zijn? Toch blijkt er een duistere agenda schuil te gaan achter de Agenda 21 voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties.

Wat is Agenda 21?

Agenda 21 is een programma van de Verenigde Naties met betrekking tot duurzame ontwikkeling voor de 21e eeuw. Het is een allesomvattend actieplan dat globaal, nationaal en lokaal door organisaties van de VN, de overheden, en de belangrijkste organisaties op elk gebied waarbij de mensen het milieu beïnvloeden moet worden nageleefd. Tijdens de VN-conferentie inzake Milieu en Ontwikkeling die in 1992 in Rio de Janeiro werd gehouden, keurden 179 overheden het programma goed.

 
Waarom is het een totalitair bestuursmodel?

VN-agenda 21 voor Duurzame Ontwikkeling is het wereldwijd te implementeren actieplan voor het inventariseren en beheersen van: alle land, al het water, alle mineralen, alle planten, alle dieren, alle bouw, alle productiemiddelen, alle energie, alle educatie, alle informatie en alle mensen in de wereld. Inventaris en controle. Dat betekent dus dat alles gereguleerd is en aan strenge regels is onderworpen.

Het is het plan om een totalitaire, wereldwijde bestuursvorm te creëren, waarbij individuen hun volledige vrijheid verliezen. Volgens Thomas Williams staat in de kleine lettertjes van het beruchte Parijs klimaatakkoord, wat onderdeel is van Agenda 21, dat alle grondstoffen in handen komen van de Verenigde Naties. Dat is de reden dat president Trump uit het akkoord wilde stappen.

Kaart van Noord-Amerika waarop te zien is dat de rode, oranje en gele gebieden niet of met strikte beperkingen toegankelijk zullen zijn. Mensen mogen slechts wonen in de groene gebieden en roze indianenreservaten. Alles is strikt gereguleerd.

Wat is het verschil tussen Agenda 21 en Agenda 2030?

Agenda 21 is het alomvattende plan voor de 21e eeuw. Het is een honderdjaarplan. Agenda 2030 is een tussentijdse mijlpaal van pakweg 1/3 van de geplande periode. Agenda 2030 is een onderdeel van Agenda 21 en niet een vervanging of nieuwere versie ervan. Dit is misleidend en opzettelijk ontworpen om alle bezwaren en activisme tegen Agenda 21 onderuit te halen.

Agenda 21 beschermt toch de natuur en het milieu?

Agenda 21 zal enorme beperkingen opleggen voor het gebruik van grondgebied, omwille van het milieu. Het nieuwe beleid beperkt het gebied dat gebruikt kan worden voor menselijke ontwikkeling tot een paar procent van het beschikbare land. Het resultaat is een zeer geconcentreerd (stedelijk) gebied waar (land)bouw is toegestaan. Steden zullen een modern concentratiekamp zijn. De zogenaamde smart cities met overal digitale surveillance.

VN-agenda 21 voor Duurzame Ontwikkeling is het wereldwijd geïmplementeerde actieplan voor het inventariseren en beheersen van: alle land, al het water, alle mineralen, alle planten, alle dieren, alle bouw, alle productiemiddelen, alle energie, alle educatie, alle informatie en alle mensen in de wereld. Inventaris en controle.

ROSA KOIRE

Duurzame ontwikkeling en geen armoede en honger, dat zijn toch redenen om Agenda 21 te steunen? Wat zijn dan de addertjes onder het gras?

Men heeft het plan om een totalitaire wereldregering te installeren verhuld in mooie termen zoals ‘duurzame ontwikkeling’, vrede en gelijkheid; als mede doelstellingen geformuleerd, zoals het opheffen van armoede en honger. Achter dat groene masker schuilt echter een agenda die absoluut niet in het belang is van de mensheid en de creatie van een duurzame, gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving.

1. Geen Armoede

Dit betekent het verlagen van de levensstandaard van de Westerse wereld. Wij zullen dus veel armer worden, om het in balans te brengen met de Derde Wereld.

2. Geen Honger

Men ziet genetisch gemanipuleerde voeding (GMO) en gecontroleerde landbouw door giganten zoals Monsanto, als oplossing voor het hongerprobleem.

3. Goede gezondheid en welzijn

Onder leiding van de Wereldgezondheidsorganisatie betekent gezondheidszorg volgens Agenda 21 verplichte vaccinaties en een toename van medicijngebruik, zoals gepatenteerd door farmaceutische giganten, waaronder antidepressiva die de emoties onderdrukken.

4. Kwaliteits-onderwijs

Ongeacht welke studie of vakopleiding een kind of student volgt, krijgt men het eenzijdige verhaal van duurzame ontwikkeling erin gepompt. Alleen wetenschappelijk onderzoek en doctoraten die de Agenda 21 steunen krijgen financiële steun en een podium binnen de gecontroleerde vakbladen.

5. Gender-gelijkheid

Verder afbreken van het traditionele gezin en rolverdeling, ontmoedigen van natuurlijke voortplanting, aanmoediging van genderveranderingen en bij jonge kinderen verwarring creëren over seksuele identiteit. Dit om de bevolkingsgroei terug te dringen.

6. Schoon water en sanitaire voorzieningen

Schoon water is geen mensenrecht meer, maar iets dat je moet kopen, doordat je een contract afsluit bij een dienstverlener die monopolie heeft op waterlevering. Opvangen van regenwater of besproeien van eigen (moes)tuin wordt verboden.

7. Betaalbare en schone energie

Promotie van energievormen die leiden tot afhankelijkheid van een dienstverlener of lokale overheid, die eenzijdig de energie kunnen afsluiten. Afhankelijkheid betekent controle. Vervuilende en niet duurzame accu’s worden beschouwd als schone energievormen.

8. Fatsoenlijk werk en economische groei

Economische groei ontstaat in het huidige systeem door de creatie van schulden. Schulden zorgen voor afhankelijkheid en is een verkapte vorm van slavernij.

9. Industrie, innovatie en infrastructuur

Verdwijnen van de kleine boeren en midden- en kleinbedrijf door steeds strengere regelgeving op gebied van duurzaamheid en klimaat. Monopolisten krijgen daardoor steeds minder concurrentie. Dit leidt tot afhankelijkheid.

10. Verminderde ongelijkheden

Uniformiteit in sekse, levenswijzen, levensstandaard, bestuursvormen, voedselvoorziening. Verdwijnen van creativiteit, authenticiteit en organische innovatie. Verdwijnen van nationale cultuur.

11. Duurzame steden en gemeenschappen

Mensen dwingen om het platteland te verlaten en in steeds compactere smart cities (slimme steden) te gaan wonen met totale controle en surveillance door: smart meters, microchips, smart grid, smart gates, 5G en gezichtsherkenningscamera’s.

12. Verantwoorde consumptie en productie

Niet democratisch gekozen commissies bepalen wat er wel en niet geproduceerd en geconsumeerd mag worden. Steeds strengere quota’s voor water- en energieverbruik, transportmogelijkheden en steeds verdergaande inperking van vrijheden.

David Icke: Agenda 21 is de Hunger Games Society

David Icke vergelijkt de New World Order met de film The Hunger Games. Dit verhaal speelt zich af in de toekomst en toont een totalitaire samenleving waarbij 99% van de mensen volledig gecontroleerd en onderdrukt worden. Ze leven in concentratiekampen in piepkleine woonruimtes en krijgen geen toegang meer tot de natuur. Het gros van de bevolking leeft in armoede met gebrek aan creativiteit, vreugde of enige vrijheid.

“Microhuizen voor de massa. Herenhuizen voor de (minder dan) 1%. Het ontvouwen van Agenda 21.”

“Smart = Big Brother op steroïden. Ze noemen het smart cities, kijk naar smart meters, smart phones, smart tv’s, et cetera. En all die ‘smarts’ zijn ontworpen om met elkaar te communiceren om zo een massaal surveillance grid te creëren.”

Hoe implementeert men een wereldwijd plan van een totalitair regime, zonder dat mensen in verzet komen?

Boeken met een uiteenzetting van de blauwdruk van Agenda 21, verschenen door een krachtige lobby bij elk planningsbureau en universiteit over de hele wereld. Via deze instanties werd deze blauwdruk voor de nieuwe wetten en regelgeving uitgewerkt. Overheidsinstanties en miljoenen NGO’s over de hele wereld die plannen indienden om deze blauwdruk te implementeren kregen enorme subsidies.

Zo werd het oorspronkelijke plan door allerlei instanties duizenden keren herschreven, om het lokaal te implementeren en draagvlak te creëren. Omdat het plan was verhuld in aansprekende termen zoals ‘duurzame ontwikkeling’, werken er wereldwijd vele mensen vrijwillig aan mee, met het idee dat ze met iets positiefs bezig zijn. Daarom is het zo belangrijk om te informeren wat er achter dat ‘groene masker’ schuil gaat.

 
Is Agenda 21 niet gewoon een complot-theorie?

Agenda 21 is inderdaad een complot, maar geen theorie. Het is een plan met een heimelijke agenda van een wereldwijde overname, om middels niet-democratische besluitvorming, vanuit niet verkozen bestuursorganen en grote corporaties, alles in ons leven, letterlijk alles, te reguleren. Dit proces is al decennia gaande en gebeurt hidden in plain sight. De gevolgen beginnen steeds meer zichtbaar en voelbaar te worden. Daarom komen de mensen wereldwijd in opstand.

Voorbeelden van de gevolgen van Agenda 21 zijn: de verarming van de midden- en onderklasse en steeds duurdere woningen, waardoor mensen op een steeds kleinere oppervlak moeten wonen en de dakloosheid toeneemt. Een steeds grotere groep wordt afhankelijk van toeslagen, uitkeringen en voedselbanken om te overleven. In voorheen welvarende landen ontstaan tentenkampen. Er zijn enorme vluchtelingenstromen en de disproportionele toename van immigranten ontwricht de samenleving. Dit zorgt voor nog meer schaarste op de woningmarkt.

Denk ook aan de doorgeslagen regelgeving waardoor boeren hun bedrijf niet meer kunnen voortzetten. Neem de verwijdering van geldautomaten waardoor mensen steeds moeilijker met contant geld kunnen betalen. Het kappen van bomen om ruimte te maken voor het 5G netwerk, als cruciaal onderdeel van de smart cities. Het afschaffen van gas en terugdringen van fossiele brandstoffen, zodat mensen steeds afhankelijker worden van één centraal aangestuurde energiebron.

Zo zijn er tal van voorbeelden dat de Agenda 21 al deels is ingevoerd. We zitten in de laatste fase. Het is belangrijk om de verdere uitvoering van het plan niet toe te staan.

 
Waarom is Agenda 21 het einde van democratie?

Alle overheden die democratisch verkozen zijn — zoals de lokale overheid, provinciale staten en landelijke overheid — worden stap voor stap vervangen door commissies die het beleid bepalen op buurtniveau, voor landoverstijgende regio’s en beleid dat wereldwijd geldt. De mensen in deze commissies zijn niet democratisch verkozen, maar benoemd. Op hoog niveau zijn dat de baantjes uit de baantjescarrousel van het old boys’ network. Dit proces heeft in Europa grotendeels al plaatsgevonden, doordat de niet democratische Europese Commissie het beleid bepaalt dat de regelgeving op landelijk en lokaal niveau (zogenaamd) overstijgt.

Deze commissies hebben eveneens als taak om onder de noemer ‘duurzame ontwikkeling’ te zorgen dat alle diensten overgenomen gaan worden door corporaties. Ook daarmee worden overheden buiten spel gezet. Er ontstaat dan een corpocratie, of corporatisme. Twee termen voor een maatschappijsysteem met een niet-democratische bestuursvorm, waarbij het beleid wordt bepaald door grote corporaties die in handen zijn van een klein aantal families. In dit model wordt alle ongewenste concurrentie geëlimineerd. Denk bijvoorbeeld aan de detailhandel die steeds meer verdwijnt en opgeslokt wordt door bedrijven zoals Zalando, Bol en Amazon.

Is Agenda 21 niet een ander woord voor de Nieuwe Wereld Orde?

Ja. Agenda 21 gaat uit van één wereldregering die controle heeft over alle gebieden van het leven. De Verenigde Naties is een van de belangrijke bestuurlijke organen. Het plan bestaat al veel langer en de basisgedachte is ook wel bekend onder de noemer Nieuwe Wereld-Orde (NWO). Uiteindelijk gaat alle macht van de landelijke volksvertegenwoordigers naar een wereldwijd bestuursorgaan. Op nationaal en regionaal gebied zullen mensen nog nauwelijks zelfbeschikkingsrecht krijgen.

Dit NWO-plan wordt stap voor stap geïmplementeerd middels het Trojaanse paard, vermomd als Agenda 21 / 2030. Het wordt verkocht onder de noemer klimaatbeleid en millennium ontwikkelingsdoeleinden, maar is niets minder dan wereldfascisme. Om zogenaamd het milieu te redden, probeert men de industriële samenleving en de vrije markt te vernietigen.

 
Achter het groene masker

Rosa Koire was 30 jaar taxateur in dienst van de overheid in de regio San Francisco en had als taak om de waarde van grond vast te stellen, bijvoorbeeld omdat de overheid er een spoorlijn wilde bouwen. Ze kwam erachter dat er steeds minder grond beschikbaar was en de bestemming van bijna al het grondgebied was vastgelegd in allerlei plannen die ook in andere regio’s en staten identiek bleek te zijn. Zo stuitte ze op de Agenda 21. Toen ze begreep hoe destructief dit plan zou zijn, begon ze actie te voeren. Ze schreef het boek “Achter het groene masker, VN Agenda 21” en was betrokken in een rechtszaak tegen de Amerikaanse staat, die inmiddels geseponeerd is.

Hoe keren we het tij van de verdere implementatie van Agenda 21?

We hebben nog steeds een kans om het tij te keren. Het is weliswaar een totalitair plan, maar zoals bij elk extreem plan, hebben we — terwijl we naar de finale bewegen — de kans om het te stoppen. Het meest waardevolle bezit is ons lichaam en ons bewustzijn. We hebben nu nog zeggenschap over wat we in ons lijf stoppen en of we ons wel of niet laten vaccineren. We kunnen onszelf en anderen informeren wat er gaande is, zodat we hun spelletje niet meer hoeven mee te spelen.

Surveillance is een belangrijk aspect van het nieuwe controlesysteem, dat middels alle smart-apparaten geïmplementeerd wordt. We kunnen zelf kiezen om hier niet meer klakkeloos in mee te gaan, zoals gezichtsherkenning op onze smart phones, contactloos betalen (voorloper van de microchip en verdwijnen van contant geld) en weigeren dat het elektriciteitsbedrijf een smart-meter komt installeren.

Een dergelijk plan kan alleen succesvol ingevoerd worden, als de meerderheid er in mee gaat. Door de verborgen agenda te onthullen, niet mee te werken en bedrijven weigeren te bieden wat ze van ons willen, kunnen we het plan saboteren. Dit is ook het moment om protest aan te tekenen, bijvoorbeeld op gemeenteniveau. Of door medewerkers van medeplichtige organisaties of verantwoordelijke politici aansprakelijk te stellen. Het aansprakelijk stellen is een krachtig middel, ook omdat er een signaal vanuit gaat dat deze mensen onderdeel zijn van een crimineel plan.

Ook is het belangrijk om de Europese wetgeving met terugwerkende kracht ongeldig te verklaren, omdat deze op niet-democratische en frauduleuze wijze aan ons is opgedrongen. We moeten de verantwoordelijke politici aanklagen voor het samenzweren tegen de mensheid en vanwege landverraad. Denk aan de ingediende aanklachten bij het Internationaal Strafhof in Den Haag door de Nationale Bond tegen Overheidszaken. Door de Bond te steunen, steun je ook deze initiatieven.

Uiteindelijk hebben we veel meer macht dan we denken. Juist omdat men in deze fase nog niet veel tegenwerking verwacht. Als we daarbij onze krachten bundelen kunnen we het tij wel degelijk keren.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Youtube

1
The Bossmaker: HOE OVERHEID, MEDIA EN ONDERWIJS U KLAARSTOMEN VOOR DICTATUUR
The Bossmaker: HOE OVERHEID, MEDIA EN ONDERWIJS U KLAARSTOMEN VOOR DICTATUUR
01:31:28
2
Karel van Wolferen over de geplande transitie naar ‘de nieuwe mens’.
Karel van Wolferen over de geplande transitie naar ‘de nieuwe mens’.
01:02:01
3
SHOCKING: NASA DEEP STATE PLANS FOR 2025 DEPOPULATION CULLING ACTUAL DOCUMENTS REVEALED! AGENDA-21
SHOCKING: NASA DEEP STATE PLANS FOR 2025 DEPOPULATION CULLING ACTUAL DOCUMENTS REVEALED! AGENDA-21
35:57
4
NASA: The End Of Mankind "Leaked Document" 2013
NASA: The End Of Mankind "Leaked Document" 2013
35:57
5
Whistleblower: NSA Goal Is 'Total Population Control'
Whistleblower: NSA Goal Is 'Total Population Control'
15:40
6
"People have to know what is going on"
"People have to know what is going on"
10:10
7
Track and Trace | Dystopian Sci-Fi Short Film
Track and Trace | Dystopian Sci-Fi Short Film
03:58
8
Property Seizure | Dystopian Sci-Fi Short Film
Property Seizure | Dystopian Sci-Fi Short Film
04:01
9
Cashless Society | Dystopian Sci-Fi Short Film
Cashless Society | Dystopian Sci-Fi Short Film
04:34
10
The Great Reset | Dystopian Sci-Fi Short Film
The Great Reset | Dystopian Sci-Fi Short Film
03:58
11
Masked Agenda | Dystopian Sci-Fi Short Film
Masked Agenda | Dystopian Sci-Fi Short Film
04:02
12
What is "The Great Reset" & Why are People So Worried About It?
What is "The Great Reset" & Why are People So Worried About It?
16:55
13
"It Will Happen On This ELECTION!"
"It Will Happen On This ELECTION!"
06:01
14
"Model Citizen" | Dystopian Animated Short Film (2020)
"Model Citizen" | Dystopian Animated Short Film (2020)
05:04
15
Transhumanism the future of mankind, if you allow it.
Transhumanism the future of mankind, if you allow it.
01:49
16
Futurist Gray Scott - FUTURISTIC NOW - Transhumanism
Futurist Gray Scott - FUTURISTIC NOW - Transhumanism
02:52
17
The Battle That Rages For Your Mind || Wake Up Warning 2020
The Battle That Rages For Your Mind || Wake Up Warning 2020
30:29

gerelateerd

Tell a Friend

Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest

The Great Awakening

The Great Awakening

Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest
Video afspelen

Awakening to the truth is a deep realization of what you are as an experience. What is it that is listening? What is it that is feeling? Feel it. Sense it. Welcome it.

- Adyashanti

Dump map

Artikelen

Youtube

1
Trump+: The Level Playing field (Extended)
Trump+: The Level Playing field (Extended)
30:13
2
Why Trump Will Win - Michael Moore Explains
Why Trump Will Win - Michael Moore Explains
04:31
3
Relive the Trump's stunning win in under 2 minutes
Relive the Trump's stunning win in under 2 minutes
01:43
4
5
Who Were Donald Trump's Grandparents? | History
Who Were Donald Trump's Grandparents? | History
03:36
6
The World's Greatest Troll: the Humor of Donald Trump
The World's Greatest Troll: the Humor of Donald Trump
11:40
7
The Trump - Tesla Connection : NEW TEMPLARS 7.3.19
The Trump - Tesla Connection : NEW TEMPLARS 7.3.19
29:24
8
Trump tells UN General Assembly U.S. rejects 'global governance'
Trump tells UN General Assembly U.S. rejects 'global governance'
35:17
9
🆃🅷🅴 🅶🆁🅴🅰🆃 🅰🆆🅰🅺🅴🅽🅸🅽🅶
🆃🅷🅴 🅶🆁🅴🅰🆃 🅰🆆🅰🅺🅴🅽🅸🅽🅶
02:21
10
JFK and DJT -The best is yet to come
JFK and DJT -The best is yet to come
02:20
11
Freedom and beyond
Freedom and beyond
02:13
12
Who is Q
Who is Q
02:20
13
Q Trump
Q Trump
02:16
14
Ready
Ready
02:19
15
16
TRUMP HAILS CHRIST THE REDEEMER: Puts Mary Back in Christmas
TRUMP HAILS CHRIST THE REDEEMER: Puts Mary Back in Christmas
04:23
17
Unite in the name of freedom
Unite in the name of freedom
02:21
18
President Donald Trump an American patriot tribute
President Donald Trump an American patriot tribute
07:47
19
Donald Trump, Tribute Video
Donald Trump, Tribute Video
07:24
20
Watch President Donald Trump’s Full Address To The 2019 United Nations General Assembly | NBC News
Watch President Donald Trump’s Full Address To The 2019 United Nations General Assembly | NBC News
36:42

Documentaires

gerelateerd

Tell a Friend

Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest

Satanisme

Satanisme

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

Deel deze map;

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

Meer red-pills

Over ons

Voor een onafhankelijke staat die hun burgers dient & beschermt, hun buren respecteert en de verschillen omarmt die elk individu uniek maken.

Kindermisbruik

Kindermisbruik

Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest
Video afspelen

Got to do something about these missing chidlren grabbed by the perverts. Too many incidents--fast trial, death penalty.

- Donald J. Trump

Dump map

VILE TRADE 

Three-quarters of child abuse pics are hosted in Holland, report reveals as coronavirus lockdown fuels sick trade

THE Netherlands hosts 71 per cent of the world's child abuse material including torture and rape, warns a disturbing report.

Budget hosting services and its “strong internet infrastructure” have made the country an ideal target for paedos’ horrific material, especially during Covid-19 lockdowns, says the Internet Watch Foundation (IWF).

 The Netherlands has become a target for hosting paedos' child sexual abuse material, a disturbing new report says
 
The Netherlands has become a target for hosting paedos' child sexual abuse material, a disturbing new report saysCredit: Getty - Contributor

And the child protection body's boss warned the situation could get worse, in line with an online spike in activities of sexual predators during the coronavirus pandemic.

CEO Susie Hargreaves said: "We have seen a real and frightening jump in the amount of child sexual abuse material that is being hosted right on our doorstep here in Europe."

She urged governments against leaving the crime “on the back burner” as the world struggles to deal with Covid-19.

“There is a lot going on in the world right now with the coronavirus crisis plunging everyone into uncharted territory, but the world should not be allowing safe havens to exist anywhere for these depraved criminals," Hargreaves added.

The Netherlands hosts 71 per cent of the world's child sexual abuse content found by the IWF.

This equates to 93,962 URLs, and is a huge increase from 2018 when the Netherlands was found to be hosting 47 per cent of perverts' vile material.

In 2019, almost nine in 10 (89 per cent) known URLs containing child sexual abuse material were hosted across Europe.

This was followed by North America, which hosted nine per cent of all known child sexual abuse URLs in 2019 - halving its 2018 figure.

 The Netherlands leads the way in hosting child sexual abuse content, followed by the US
 
The Netherlands leads the way in hosting child sexual abuse content, followed by the US
 • In 2019, almost a third of child sexual abuse content contained self-generated imagery
 • In some cases, children were groomed, deceived, or extorted into producing and sharing a sexual image or video of themselves
 • 76% (29,312) showed a girl aged 11 to 13 years
 • 13% (5,026) showed a girl aged 7 to 10

Dutch spokesperson Arda Gerkens said: “The Netherlands is unfortunately the biggest webhosting country when it comes to this material."

Gerkens, CEO of EKO, which offers a helpline for victims of online sexual abuse, added: "A strong and swift infrastructure combined with low costs appeals to services that host images. Those services are often abused by people sharing this material."

In 2019, IWF's webcrawler scanned nearly 72 million webpages, and two-thirds of a billion images in search of their duplicates.

"A notice shown to visitors of these sites has led to more than 21,000 people seeking help for their behaviour since 2015," the group said.

Less than one per cent of content actioned was hosted within the UK, "thanks to the work of the IWF and the unique relationship we have established with industry, law enforcement and the Government," it said.

 The majority of victims were girls
 
The majority of victims were girlsCredit: IWF

Hargreaves pointed out, though, that, "no country is immune to this terrible criminality.

"Whilst the UK doesn’t have the hosting issue, our problem is that many consumers of child sexual abuse live here.

"We’ve got to fight this on both fronts – both the supply and the demand.

“Together with our law enforcement and online safety colleagues, we’re very concerned about the impact of Covid-19.

"And we fully expect to see more child sexual abuse material being shared and available for some time to come; this issue must not be left on the back burner."

The IWF is calling for “zero tolerance” across Europe "as figures show it’s a world hub for hosting child sexual abuse material".

There are calls to make Europe a no-go zone for online sexual predators as its new figures revealed that nine in 10 webpages show videos and images of children suffering sexual abuse, rape, and torture are hosted on servers in Europe.

The IWF is the UK-based charity responsible for finding and removing images and videos of children suffering sexual abuse from the internet.

It takes such reports from more than 30 countries.

 IWF's latest stats show a rising number of young victims are being targeted by paedos
IWF's latest stats show a rising number of young victims are being targeted by paedosCredit: IWF
 There has been an increase across all categories of child sexual abuse
There has been an increase across all categories of child sexual abuseCredit: IWF

MOTHER TERESA WAS A CHILD TRAFFICKER, FUNNELING MILLIONS OF DOLLARS TO THE VATICAN

 

 

WELCOME TO THE FALL OF THE FALSE IDOLS:

We all know the name Mother Teresa. She won a Nobel Peace Prize for her so-called humanitarian work and founded the Missionaries of Charity. When She was on her world tour she gathered millions (rumored to be billions) of dollars from the rich, because they foolishly believed that she would be able to help the poor and suffering in India. Many people would believe that India was and currently is eternally grateful to her. How wrong they are! But what did she really do with all that money? It surely wasn’t used to improve the conditions of the suffering. Mother Teresa was not a living saint and in fact was somewhat morally corrupt — with a lot of evidence.  Mother Teresa’s money was mostly spent on funding Pedophilia and child rape, and not on the poor. She built a hundred facilities all over the world with her name and organization ‘Missionaries of Charity’ on each one. Most of them were nunneries and Papist-run children’s homes. where millions of children were abused, beaten and sodomised on a daily basis. Many of these children were brainwashed and conditioned into cult-like-thinking, to make them act like her, thus sprang her “cult of suffering.” Ever wondered why the Catholic Church rushed to canonize Mother Teresa after her death? Turns out she was a child trafficker, selling babies & funneling between $50-100 million/year to the Vatican. Mother Teresa’s connections include Baby Doc Duvalier, the Haitian dictator, Saving’s and Loan criminal Charles Keating, and Robert Maxwell, the father of Jeffrey Epstein’s child sex trafficking partner, Ghislaine Maxwell. And here’s the kicker! Mother Teresa opened the D.C. based Home for Infant Children with none other than Hillary Clinton. This orphanage of sorts was quietly closed in 2012.EAgMGZ7X4AcN95w
Read More: https://intelligent-blasphemy.tumblr.com/post/4852272700/mother-teresa-sadistic-nazi-torturer-pedophileRead More: https://newspunch.com/mother-teresa-children-elite-pedophiles/Read More: https://t.co/WZcEnVhcNL?amp=1Read More: https://t.co/PEjMLaQ3aARead More: https://t.co/HIDpOVNEtoRead More: https://t.co/m8pqA8hcsK

A PAEDOPHILE RING IN AMSTERDAM

 

The Guardian, April 5 1997
with Melanie McFadeyan and Eamon O’Connor

It is an ordinary flat. The camera pans around the room catching sight of a bookshelf full of paperbacks, a desk which is untidy with letters and files, a couple of paintings on the wall, a chair or two, and then the doorway, the blank open doorway, and, as the camera waits, a man suddenly appears there. The only sound is the quiet crackle of the video tape.

In himself, this man is as ordinary as the flat. The camera carefully avoids his face, but his build suggests that he is in his 20s, slim, strong, casually dressed. His feet are bare. He is carrying something across his arms and, as he walks slowly towards the camera it becomes clear that it is a small boy, probably seven or eight years old, dressed in jeans and a tee-shirt. The boy is utterly limp, his lower legs trail downwards over the side of the man’s right arm, his head lolls gently backwards over the crook of the other arm. But it is the boy’s head which catches the camera’s eye and stops the heart. It is hooded.

The man walks confidently across the room. The camera follows. The man tips the faceless boy into a wooden chair and pushes him into a sitting position. He takes the boy’s wrists, lays them along the arms of the chair and carefully straps them into place. Then he yanks off the hood, and the camera closes in on the baby sweet face of the blond haired boy, slumped helpless in his bonds. And no-one needs to see a single minute more of this film to know exactly what is going to happen next to this child.

This film is known as the Bjorn Tape, after the nickname given by police to the boy who is its central character and victim. It has been sold to paedophiles all over Western Europe and it is the subject of an intense police inquiry. It was made in Holland in March 1990. The man on the tape is English, though nothing is known about the man behind the camera. Neither the men nor Bjorn have been identified. Stills from the tape have been released by Scotland Yard’s Paedophilia Unit to ITV’s Network First documentary, The Boy Business, to be shown on Tuesday.

The Bjorn Tape is important, not only because of the crime which it reveals with every frame, but also because of what it discloses about the inner workings of a bizarre and cruel world. As the veils of ignorance have been removed from paedophilia over the last decade, it has become clear that paedophiles will operate not only as strangers, hovering around public places where children gather; not only as family members, abusing their own children; but also as entrepreneurs.

For the last two years, we have been investigating the activities of a group of British paedophiles who exploit children ruthlessly – as sex objects for their own pleasure and as a source of profit in the international sex industry. They have based themselves in Amsterdam, where they have taken advantage of Dutch tolerance to turn their obsession into a lucrative business, running brothels and escort agencies, and producing pornographic films. To do this, they have imported their ‘raw material’ from abroad – from the economic chaos of Eastern Europe and from the poverty-stricken streets of the inner cities of England.

Working with police in England and Holland, we have identified these men and we have also traced some of their victims. We have found close associates who have agreed to speak out. Most disturbing, in a story of grotesque pain, we have found compelling evidence that up to five children may have been abducted, tortured and then killed in front of the paedophiles’ camera.

Three British men who lived in Amsterdam in the early 1990s have spoken quite independently of each other of their knowledge of paedophile ‘snuff movies’. All agree that they were made in Amsterdam by British paedophiles. Two of them name the same individuals, though neither admits to his own involvement. One of them appears openly in the Network First documentary. He has identified two houses where he says the films were made; he has named two Dutch criminals who he says were involved in distributing the films; he has given detailed descriptions of the boys in the films, described a club in Oslo where one of them was picked up, and he has identified a lake where he says their bodies were thrown. His allegations to Network First have been taken seriously by Scotland Yard, who have interviewed him twice at length, and by Dutch police who last month launched a formal murder inquiry.

The origins of this extraordinary story lie in a small incident which briefly disturbed the calm of the British Embassy in Amsterdam on the morning of August 3 1993. The Dutch police called to say that on the previous night, they had found a young British boy who needed help to get back to England. The boy was telling a very odd tale. He said he had been held against his will in Amsterdam in some kind of brothel and that he had escaped by climbing out of a toilet window and running through the streets until he found a policeman. The British Embassy repatriated the boy and alerted Scotland Yard.

The boy’s name was Gary, he was 14-years old, he had grown up on a rough estate in the north east of England, he had never met his father and already he had spent years dodging in and out of trouble with the law. He described how several months earlier, he and his friend, Peter, also then 14 , had run away together and gone to London, sleeping rough in squats, begging and thieving for a living. Their main aim, he admitted, had been to get out of their heads, and so they had a contacted a man whom Gary had met once in the street, a helpful man who had given Gary his pager number and said certainly he could always get Gary drugs. His name was Warwick Spinks.

Spinks told the two boys that he had got some LSD for them at his home in Hastings on the Sussex coast, he paid for them to come on the train with him and took them back to his flat, where suddenly he produced a kitchen knife and made them strip naked. The burly 30-year-old ordered them to have sex together while he took photographs. When they failed to perform as he wished, he buggered both of them. Both of the boys pleaded with him to stop, but Spinks told them he liked it best when they were scared. He kept them in the flat for two days and gave them LSD. Some of the time, Gary was weeping.

Back on the streets, the two boys reported nothing – they were no friends of the police – and they returned to scavenging for anything that would get them stoned. Towards the end of July 1993, Gary alone contacted Spinks again, in search of more drugs. Spinks met him in Hastings, gave him some LSD and some hours later, in a state of wild confusion, Gary found himself on board a Jetfoil en route from Dover to Ostend. Spinks and another man were beside him. They had got him a false ID, pretending he was a 17-year-old called Michael Samuels. Gary guessed they must be going somewhere to get more drugs. He was wrong. They were going to Amsterdam, to Spuistraat near the central station, to a club called the Blue Boy, where Spinks quite simply was going to sell him.

At first sight, the Blue Boy looks like an ordinary bar: loud music, low red lighting, a counter full of spirits along one wall. The clues to its real nature soon emerge. On the walls, there are collages of naked and semi-naked young men. On top of the bar, there is an album – rather like a mail-order catalogue – in which there is page after page of advertisements for young men who are available to the Blue Boy’s customers: “We always have a wide choice of truly the best boys in town.” A young man walks on to the tiny stage at the far end of the bar, dances and strips. Other young men appear, wearing only brief underpants, inviting customers to come upstairs, to the little bedrooms with the neat white towels on each bed, to the S and M room with the cage and the bed with straps at each corner. “Indulge your wildest fantasies with the very best boys in town.”

In Amsterdam, it is legal for men aged over 18 to work in the sex industry. But when Warwick Spinks sold him to the Blue Boy, Gary was only 14. Gary says that in the club he was drugged and sexually abused. “People could do what they wanted to you,” he told us. Other young men who have worked in the Blue Boy have complained bitterly that they were trapped, by threats of violence and by the removal of their passports. They say they were pressured to do as customers demanded, regardless of whether they consented. On the evening of August 2, Gary scrambled out of the toilet window and found a policeman. The secret world of Warwick Spinks was about to collapse

Acting on Gary’s evidence, Scotland Yard’s Paedophilia Unit raided Spinks’ flat in George Street, Hastings. There they found a collection of seven photographs, showing Gary and his friend, Peter, locked in a naked and timid embrace; and a mugshot of Gary which had been used to produce the false ID in the name of Michael Samuels. They charged him with abduction and buggery and, in March 1995, at Lewes Crown Court they saw Warwick Spinks jailed for seven years.

The Spinks who was exposed in that trial was a deeply secretive figure. Outwardly, he was an ebullient, street-wise East Ender, a bit of a show-off who liked to boast that he could speak half a dozen languages, a bit of a loud-mouth who liked to hold court in the nightclubs of Amsterdam, Prague and Tenerife, in all of which he owned flats which he rented out to tourists. In reality, he was an obsessively promiscuous paedophile, who rented his flats out to paedophiles and criss-crossed Europe in search of young boys – ‘chickens’, as he called them – for his own ravenous appetite and for sale to others.

In the two years since that trial, we have entered Spinks’ world. We have had access to tapes of Spinks which were secretly recorded by an undercover police officer in Holland. We have found paperwork on which he recorded details of his paedophile deals. We have spoken to his victims and to his friends. Some of them remain anonymous, but others have come out into the open to expose him and his associates and the breath-taking crimes they committed against the children they abducted.

The world of Warwick Spinks was based in Amsterdam, where scores of British paedophiles settled after a police crackdown in London in the 1980s. When the Dutch police reviewed all their intelligence on child pornography in 1985, they found there was almost nothing in the whole of Amsterdam. In four years, they had come across only three cases. Seven years later, after the arrival of Spinks and his friends, they repeated the exercise and found that nearly 250 people in the city were involved in the industry, most of them foreign; they seized 6,000 videos.

The paedophiles tucked their illegal life in amongst the relaxed and lawful surroundings of the gay bars and brothels of Amsterdam. In the late 1980s, Spinks managed one of these, the Gay Palace, where he sold alcohol and young men to tourists. One of his customers was a gay man from Birmingham, ‘Edward’, who says that even then, Spinks was operating as an entrepreneur, not only selling lawful sex with young male prostitutes but also meeting a very specific demand in the sexual market place: “People would approach him, being the sort of character he was, and say that they wanted to have sex with boys who were younger than were allowed in the brothels, or to have rough sex, or extremely dangerous sex with under-age children.”

According to Edward, who tells his story for the first time in Tuesday’s Network First, Spinks was soon searching out suitable young boys all over Europe. He always called them ‘chickens’ and he was soon finding them in Munich, Berlin, London and, after the collapse of the Soviet empire, in the Czech Republic: “He would find their weak spot, so he was able to approach the boys and offer them something that they needed at the time, whether it was just a roof over their head or security or money or drugs or just two meals a day.”

Spinks himself made similar boasts to another Englishman who befriended him in Holland who was, unknown to Spinks, a police officer working undercover. Spinks boasted to him: “I am good at picking up stray chickens… I have been all over the world, I’m an international slut.” He described how he picked up boys in Dresden, in Bratislava in the Czech Republic, and in Poland where, he claimed, they cost only ten pence. “All those chickens with no money, ” he chuckled. In London, he said he was particularly keen on the hamburger bars around Picadilly Circus. And he was full of excitement about Hastings. “The chickens down the coast are very bored, they have got no money, they are not streetwise like Londoners and they spend all of their time in arcades… ”

Kenny Abbott was 17, he was homeless, penniless and drifting into drugs in November 1992, when Spinks befriended him at Victoria Station and gave him his phone number. By now, Spinks was living in England again and a few weeks later Spinks invited him to come on a trip to Amsterdam. Kenny accepted: “I didn’t have much friends at the time and he seemed OK.” But on the first night in Amsterdam, Spinks took Kenny to a private club and showed him an album of photographs of naked boys, aged between nine and thirteen. “Some of them looked scared,” Kenny told us. “Some of them looked drugged up.” One of the pictures, showing a boy of about ten, was marked ‘virgin’.

Spinks took Kenny on a tour of Amsterdam clubs, got him drunk and then raped him. Later, Spinks tried to insist that Kenny should pay for his drink and his ferry ticket by working for him, recruiting young boys for sex and for making films. He pointed to a group of 13-year-olds playing near by and told him he’d pay two or three hundred pounds a head for boys like that. Kenny argued: “I says ‘What do you get out of it?’ And he says he likes them to bleed, he likes them to cry, he likes to see pain. He gets orgasms over the pain. I mean, that’s what he does. He just enjoys it.”

The boys who Spinks found were an investment as well as a pleasure. He pimped them through his own escort agency. In his flat in Hastings, police found two lists marked Klantenlyst or Clients and Jongenlyst or Boys. The clients were listed by name, telephone number and sexual preference. Michael of Slough wanted light corporal punishment, Richard of Paddington wanted trios and was married, Mike from north London preferred his boys smooth and hairless. The boys were listed by age and penis length. Against several of the clients, he had noted one particular preference – ‘chicken’.

In Amsterdam, Spinks decided to open his own brothels – on boats outside the city, beyond the sight and hearing of neighbours. Edwards saw Spinks the pimp in action one night when he appeared outside a gay club with a young boy, probably aged seven or eight, blond with blue eyes. Spinks was holding the boy’s hand. McCullagh asked him what he was doing: “He glanced down at the boy and said ‘I’ve got to make a delivery, I’m going to be another half an hour’. I don’t know what happened to that boy. I never saw the boy again and I decided not to ask Warwick what he meant by making a delivery.”

Spinks was not the only British man one who was procuring boys in this way. One of his friends in Amsterdam, Peter Howells, was involved in a particularly effective honey trap. He owned a theatrical agency for children, with offices in London and Amsterdam. It was called Bovver Boots. Howells is a convicted paedophile who has also been named in police statements by children from Hackney in north London who say that they were abused, photographed and filmed.

These children found themselves being used for Howells’ picture library after being befriended by an amiable old man, known to his neighbours in Hackney as ‘Uncle Harry’. His real name is Owen Jeffries, he is 71 years old and he, too, is a convicted paedophile. He told children he was the official photographer for Bovver Boots, he gave them sweets and drinks – and a chance to become film stars. He conned them into posing in swimming trunks, rubbed oil on their bodies – “it enhances the picture” – and cajoled or threatened the children into stripping completely. Once he had his first nude pictures, he warned the children that he would show them to their parents and their friends on the estate if they did not do as he told them.

The youngest child photographed by Jeffries was only five. The children were prodded with a metal stick to make them strike the right pose. One of Jeffries’ victims, Matthew, says there was a hole in the wall between the room where the children were photographed and the next room, where Harry’s friends could watch the fun. After five years of abuse, Matthew, who was then 14, went to the police with the result that Jeffries was jailed. Detective Inspector Ian Delbarre, who led that inquiry, believes many of Uncle Harry’s pictures found their way to Amsterdam. Dutch police who visited Howells’ houseboat on Prinzengracht in Amsterdam found the walls papered with obscene photographs of young boys.

While men like Peter Howells were content to treat children as sex objects, Warwick Spinks and some of his Amsterdam friends broke new boundaries in treating them also as marketable goods. Some of those most closely involved have spoken of a house in North London where boys, aged between 11 and 14, were bound and buggered for the camera by two of the Amsterdam paedophiles. They say that boys were imported to Amsterdam for more film-making. They recall Spinks trying to charge £4,000 for a video of an eight-year-old boy being sexually abused and tortured by two men and, most alarming, they describe him showing a video in which a pre-pubescent boy was tortured, castrated and murdered.

The words of these anonymous associates stretch belief. They may be built of nothing but malice. Yet the allegations that Spinks was distributing such films is supported by others and, most significantly, by the words of Warwick Spinks himself. The undercover police officer asked Spinks if he could get him a sado-masochistic video involving some very young chickens. Unaware that his every word was being recorded, Spinks said he thought he could.

“How young is young?” he asked.

“Pretty young,” said the officer.

“What? Ten?”

“Yes, that sort of age.”

“I know people in Amsterdam,” said Spinks.“I might even have one myself. I’ll have a look… I think I might have one hidden away in my cellar downstairs.”

The officer went on to tease more out of Spinks, telling him that some friends of his had been offered a snuff movie, in which someone was tortured to death, for £6,000. Spinks spoke with the voice of an expert.

“They’re not six grand,” he said. “I know, well I knew some people who were involved in making snuff movies and how they did it was, they only sold them in limited editions, made ten copies or something, ten very rich customers in America, who paid $5,000 each or something like that – which is a lot of money to watch some kids being snuffed. I mean, I steer a wide berth from those people. I know somebody who was in a snuff movie and somebody got snuffed in front of him and he never knew it was a snuff movie. They had tied him up and done terrible things to him and killed him.”

“Did they?” asked the officer.

“And he has been really petrified since, because he was like from Birmingham, middle 20s… I know the person who made the film. I felt sorry for this boy, it was a German boy.”

“How old?” asked the officer, nudging Spinks along.

“About 13, 15. He thought he was going to make 200 guilders and ended up being dead.”

What was Spinks talking about? Was he involved only in the distribution of these films, or did he know something about their production? One of Spinks’ closest friends in Amsterdam is a convicted international drug dealer, ‘Frank’, who lived with his boyfriend just outside the city. The boyfriend comes from Birmingham and was in his mid 20s when Spinks knew them. Frank has since told British police that Spinks and his friends were involved in producing films in which children were raped and killed.

Edward, too, was close to Spinks and Frank at this time. He claims to have seen five videos which were produced by Spinks and Frank and Frank’s boyfriend, in which young boys were abused and murdered. There is one particular video which he has described for Network First with terrible clarity.

There was a man, he says, “who was allowed to do anything he wanted” to a boy. They were on a boat and, he says, he saw the boy choke to death while being orally raped by the man: “There was sound on the camera. You could hear the waves slapping against the side of the boat, you could hear noises of water fowl in the background, you could hear the boy gagging, you could hear the man grunting.

“You saw the guy trying to shake the boy and the boy was a rag doll, the boy couldn’t move at all, and he left him lying down on the seats, going around to the left in a half circle. The boy was actually flopped across the seat, faced towards the camera.Then there was panic, there was a lot of running in and out, the camera got hit from the side and got blanked out.”

Network First have passed all of their information to British and Dutch police, who examined it and decided to launch a murder inquiry. Edward has spoken to both forces and identified a house in Hoofdorp near Amsterdam where, he says, some of the videos were made and a second house where, he claims, Spinks was living with Frank and his boyfriend. He has taken police to a lake where, he says, Frank’s boyfriend told him that the bodies of the dead children were dumped. He has named two Dutch criminals who are said to have sold the tapes in extracts, starting with the death and charging more and more for the preceding clips: one of these criminals is described by police as a member of the Dutch mafia; the other is a Dutch paedophile who has run his own brothels in Amsterdam.

In Tuesday’s programme, Edward describes the children he says he saw in all five videos. “There was a boy with sallow skin and brown hair, brown eyes, which is unusual for Amsterdam. I’ve no idea where they got him from. There were two blond-haired boys and a strawberry blond boy, and a boy with a very distinctive haircut. It was shaved over both ears, with a loop and a parting down the middle.” Edward says he couldn’t tell their nationality: “They cried and screamed a lot. They did cry out, but I don’t know what language they were crying out in.”

Police in London and Amsterdam confirm that Edward was a known associate of Warwick Spinks and of Frank, and that he approached British Customs officers several years ago to make these allegations. Dutch police confirm that Spinks was living at the one of houses identified by Edward with two British men. Edward has taken them to the lake.

Scotland Yard and the Dutch police are believed also to be looking for links between Spinks and the Bjorn Tape. The fate of Bjorn is not known. Detective Constable Terry Bailey who has conducted an exhaustive search for clues in the tape told us: “When you see the terror that is on the child’s face, and the fear that is there – to actually drug a child, to actually wake him up and hear him scream when he is being buggered…It is so horrific. And the boy, he obviously can point the finger at the abuser if he’s eventually found. I wouldn’t like to say what has happened to this boy. They’ve done so much to him. The next step could be that they’ve killed him.”

This summer, Warwick Spinks is due to be released from prison. The Appeal Court cut his sentence from seven years to five. As Spinks boasted to the undercover officer: “I know I’m a fat old queen but I get away with it. I get away with murder.”

* The names of Gary and Peter are false, to protect their privacy as the victims of sex offences.

UPDATE: UK police later traced Bjorn’s accent to northern Holland where they found he had already contacted police to report that he had been raped and filmed by a Dutch man and by an Englishman, John Peters, who had a criminal record for sexually abusing boys and who was believed to have fled to Indonesia.

 

 

Youtube

1
Trump+: The Level Playing field (Extended)
Trump+: The Level Playing field (Extended)
30:13
2
Why Trump Will Win - Michael Moore Explains
Why Trump Will Win - Michael Moore Explains
04:31
3
Relive the Trump's stunning win in under 2 minutes
Relive the Trump's stunning win in under 2 minutes
01:43
4
5
Who Were Donald Trump's Grandparents? | History
Who Were Donald Trump's Grandparents? | History
03:36
6
The World's Greatest Troll: the Humor of Donald Trump
The World's Greatest Troll: the Humor of Donald Trump
11:40
7
The Trump - Tesla Connection : NEW TEMPLARS 7.3.19
The Trump - Tesla Connection : NEW TEMPLARS 7.3.19
29:24
8
Trump tells UN General Assembly U.S. rejects 'global governance'
Trump tells UN General Assembly U.S. rejects 'global governance'
35:17
9
🆃🅷🅴 🅶🆁🅴🅰🆃 🅰🆆🅰🅺🅴🅽🅸🅽🅶
🆃🅷🅴 🅶🆁🅴🅰🆃 🅰🆆🅰🅺🅴🅽🅸🅽🅶
02:21
10
JFK and DJT -The best is yet to come
JFK and DJT -The best is yet to come
02:20
11
Freedom and beyond
Freedom and beyond
02:13
12
Who is Q
Who is Q
02:20
13
Q Trump
Q Trump
02:16
14
Ready
Ready
02:19
15
16
TRUMP HAILS CHRIST THE REDEEMER: Puts Mary Back in Christmas
TRUMP HAILS CHRIST THE REDEEMER: Puts Mary Back in Christmas
04:23
17
Unite in the name of freedom
Unite in the name of freedom
02:21
18
President Donald Trump an American patriot tribute
President Donald Trump an American patriot tribute
07:47
19
Donald Trump, Tribute Video
Donald Trump, Tribute Video
07:24
20
Watch President Donald Trump’s Full Address To The 2019 United Nations General Assembly | NBC News
Watch President Donald Trump’s Full Address To The 2019 United Nations General Assembly | NBC News
36:42

gerelateerd

Tell a Friend

Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest

Freemasons

Freemasons

Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest
Video afspelen

Awakening to the truth is a deep realization of what you are as an experience. What is it that is listening? What is it that is feeling? Feel it. Sense it. Welcome it.

- Adyashanti

Dump map

Artikelen

Youtube

1
Trump+: The Level Playing field (Extended)
Trump+: The Level Playing field (Extended)
30:13
2
Why Trump Will Win - Michael Moore Explains
Why Trump Will Win - Michael Moore Explains
04:31
3
Relive the Trump's stunning win in under 2 minutes
Relive the Trump's stunning win in under 2 minutes
01:43
4
5
Who Were Donald Trump's Grandparents? | History
Who Were Donald Trump's Grandparents? | History
03:36
6
The World's Greatest Troll: the Humor of Donald Trump
The World's Greatest Troll: the Humor of Donald Trump
11:40
7
The Trump - Tesla Connection : NEW TEMPLARS 7.3.19
The Trump - Tesla Connection : NEW TEMPLARS 7.3.19
29:24
8
Trump tells UN General Assembly U.S. rejects 'global governance'
Trump tells UN General Assembly U.S. rejects 'global governance'
35:17
9
🆃🅷🅴 🅶🆁🅴🅰🆃 🅰🆆🅰🅺🅴🅽🅸🅽🅶
🆃🅷🅴 🅶🆁🅴🅰🆃 🅰🆆🅰🅺🅴🅽🅸🅽🅶
02:21
10
JFK and DJT -The best is yet to come
JFK and DJT -The best is yet to come
02:20
11
Freedom and beyond
Freedom and beyond
02:13
12
Who is Q
Who is Q
02:20
13
Q Trump
Q Trump
02:16
14
Ready
Ready
02:19
15
16
TRUMP HAILS CHRIST THE REDEEMER: Puts Mary Back in Christmas
TRUMP HAILS CHRIST THE REDEEMER: Puts Mary Back in Christmas
04:23
17
Unite in the name of freedom
Unite in the name of freedom
02:21
18
President Donald Trump an American patriot tribute
President Donald Trump an American patriot tribute
07:47
19
Donald Trump, Tribute Video
Donald Trump, Tribute Video
07:24
20
Watch President Donald Trump’s Full Address To The 2019 United Nations General Assembly | NBC News
Watch President Donald Trump’s Full Address To The 2019 United Nations General Assembly | NBC News
36:42

Documentaires

gerelateerd

Tell a Friend

Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest

Deel deze map;

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

Meer red-pills

Over ons

Voor een onafhankelijke staat die hun burgers dient & beschermt, hun buren respecteert en de verschillen omarmt die elk individu uniek maken.

Freemasons

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

Protesten

Protesten

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

Deel deze map;

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

Meer red-pills

Over ons

Voor een onafhankelijke staat die hun burgers dient & beschermt, hun buren respecteert en de verschillen omarmt die elk individu uniek maken.

The Great Reset

The Great Reset

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

Deel deze map;

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

Meer red-pills

Over ons

Voor een onafhankelijke staat die hun burgers dient & beschermt, hun buren respecteert en de verschillen omarmt die elk individu uniek maken.

Massa Media

Massa Media

Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest

If you’re not careful, the newspapers will have you hating the people who are being oppressed and loving the people who are doing the oppressing."

-Malcolm x

Dump map

Journalism’s New Propaganda Tool: Using “Confirmed” to Mean its Opposite

Outlets claiming to have “confirmed” Jeffrey Goldberg’s story about Trump’s troops comments are again abusing that vital term.

ONE OF THE MOST HUMILIATING journalism debacles of the Trump era played out on December 8, 2017, first on CNN and then on MSNBC. The spectacle kicked off on that Friday morning at 11:00 a.m. when CNN, deploying its most melodramatic music and graphics designed to convey that a real bombshell was about to be dropped, announced that anonymous sources had provided the network with a smoking gun proving the Trump/Russia conspiracy once and for all: during the 2016 campaign, Donald Trump, Jr. had received a September 4 email with a secret encryption key that gave him advanced access to WikiLeaks’ servers containing the DNC emails which the group would subsequently release to the public ten days later. Cable news and online media spontaneously combusted, as is their wont, in shock, hysteria and awe over this proof that WikiLeaks and Trump were in cahoots.

CNN has ensured that no videos of the festivities are available on YouTube for anyone to watch. That’s because the claim was completely false in its most crucial respect. CNN misreported the date of the smoking gun email Trump, Jr. received: rather than being sent to him on September 4 — ten days prior to WikiLeaks’ public release, thus enabling secret access — the email was merely sent by a random member of the public after the public release by WikiLeaks (September 14), encouraging Trump, Jr. to look at those now-public emails.

Though the original false report cannot be viewed any longer (except in small snippets from other networks, principally Fox, discussing CNN’s debacle), one can view the cringe-inducing video of CNN’s Senior Congressional Correspondent Manu Raju explaining, after the Washington Post debunked the story, that “we are actually correcting” the reporting, doing his best to downplay what a massive blunder this was (though the whole thing is fantastic, my favorite line is when Raju says, with no small amount of understatement: “this appears to change the understanding of this story,” followed by: “perhaps the initial understanding of what this email was, perhaps is not as significant based on what we know now”: perhaps):

The CNN page which originally published the blockbuster story contains this rather significant correction at the top:

Washington (CNN) Correction: This story has been corrected to say the date of the email was September 14, 2016, not September 4, 2016. The story also changed the headline and removed a tweet from Donald Trump Jr., who posted a message about WikiLeaks on September 4, 2016.

So mistakes happen in journalism, even huge and embarrassing ones. Other than some petty schadenfreude, why is this worth remembering? The reason is that that sorry episode reflects a now-common but highly corrosive tactic of journalistic deceit.

Very shortly after CNN unveiled its false story, MSNBC’s intelligence community spokesman Ken Dilanian went on air and breathlessly announced that he had obtained independent confirmation that the CNN story was true. In a video segment I cannot recommend highly enough, Dilanian was introduced by an incredibly excited Hallie Jackson — who urged Dilanian to “tell us what we’ve just now learned,” adding: “I know you and some of our colleagues have confirmed some of this information: what’s up?” Dilanian then proceeded to explain what he had learned:

That’s right, Hallie. Two sources with direct knowledge of this are telling us that Congressional investigators have obtained an email from a man named “Mike Erickson” — obviously they don’t know if that’s his real name — offering Donald Trump and his son Donald Trump, Jr. access to WikiLeaks documents… It goes to the heart of the collusion question….. One of the big questions is: did [Trump Jr.] call the FBI?

MSNBC, December 8, 2017

How could that happen? How could MSNBC purport to confirm a false story from CNN? Shortly after, CBS News also purported to have “confirmed” the same false story: that Trump, Jr. received advanced access to the WikiLeaks documents. It’s one thing for a news outlet to make a mistake in reporting by, for instance, mis-reporting the date of an email and thus getting the story completely wrong. But how is it possible that multiple other outlets could “confirm” the same false report?

It’s possible because news outlets have completely distorted the term “confirmation” beyond all recognition. Indeed, they now use it to mean the exact opposite of what it actually means, thereby draping themselves in journalistic glory they have not earned and, worse, deceiving the public into believing that an unproven assertion has, in fact, been proven. With this disinformation method, they are doing the exact opposite of what journalism, at its core, is supposed to do: separate fact from speculation.

CNN ultimately blamed its anonymous sources for this error, but refused to out them by insisting that it was a somehow a good faith mistake rather than deliberate disinformation (how did multiple “good faith” sources all “accidentally misread” an email date in the same way? CNN, in the spirit of news outlets refusing to provide the accountability and transparency for themselves that they demand from others, refuses to this very day to address that question).

But what is clear is that the “confirmation” which both MSNBC and CBS claimed it had obtained for the story was anything but: all that happened was that the same sources which anonymously whispered these unverified, false claims to CNN then went and repeated the same unverified, false claims to other outlets, which then claimed that they “independently confirmed” the story even though they had done nothing of the sort.

IT SEEMS THE SAME MISLEADING TACTIC is now driving the supremely dumb but all-consuming news cycle centered on whether President Trump, as first reported by the Atlantic’s editor-in-chief Jeffrey Goldberg, made disparaging comments about The Troops. Goldberg claims that “four people with firsthand knowledge of the discussion that day” — whom the magazine refuses to name because they fear “angry tweets” — told him that Trump made these comments. Trump, as well as former aides who were present that day (including Sarah Huckabee Sanders and John Bolton), deny that the report is accurate.

So we have anonymous sources making claims on one side, and Trump and former aides (including Bolton, now a harsh Trump critic) insisting that the story is inaccurate. Beyond deciding whether or not to believe Goldberg’s story based on what best advances one’s political interests, how can one resolve the factual dispute? If other media outlets could confirm the original claims from Goldberg, that would obviously be a significant advancement of the story.

Other media outlets — including Associated Press and Fox News — now claim that they did exactly that: “confirmed” the Atlantic story. But if one looks at what they actually did, at what this “confirmation” consists of, it is the opposite of what that word would mean, or should mean, in any minimally responsible sense. AP, for instance, merely claims that “a senior Defense Department official with firsthand knowledge of events and a senior U.S. Marine Corps officer who was told about Trump’s comments confirmed some of the remarks to The Associated Press,” while Fox merely said “a former senior Trump administration official who was in France traveling with the president in November 2018 did confirm other details surrounding that trip.”

In other words, all that likely happened is that the same sources who claimed to Jeffrey Goldberg, with no evidence, that Trump said this went to other outlets and repeated the same claims — the same tactic that enabled MSNBC and CBS to claim they had “confirmed” the fundamentally false CNN story about Trump Jr. receiving advanced access to the WikiLeaks archive. Or perhaps it was different sources aligned with those original sources and sharing their agenda who repeated these claims. Given that none of the sources making these claims have the courage to identify themselves, due to their fear of mean tweets, it is impossible to know.

But whatever happened, neither AP nor Fox obtained anything resembling “confirmation.” They just heard the same assertions that Goldberg heard, likely from the same circles if not the same people, and are now abusing the term “confirmation” to mean “unproven assertions” or “unverifiable claims” (indeed, Fox now says that “two sources who were on the trip in question with Trump refuted the main thesis of The Atlantic’s reporting”).

It should go without saying that none of this means that Trump did not utter these remarks or ones similar to them. He has made public statements in the past that are at least in the same universe as the ones reported by the Atlantic, and it is quite believable that he would have said something like this (though the absolute last person who should be trusted with anything, particularly interpreting claims from anonymous sources, is Jeffrey Goldberg, who has risen to one of the most important perches in journalism despite (or, more accurately because of) one of the most disgraceful and damaging records of spreading disinformation in service of the Pentagon and intelligence community’s agenda).

But journalism is not supposed to be grounded in whether something is “believable” or “seems like it could be true.” Its core purpose, the only thing that really makes it matter or have worth, is reporting what is true, or at least what evidence reveals. And that function is completely subverted when news outlets claim that they “confirmed” a previous report when they did nothing more than just talked to the same people who anonymously whispered the same things to them as were whispered to the original outlet.

Quite aside from this specific story about whether Trump loves The Troops, conflating the crucial journalistic concept of “confirmation” with “hearing the same idle gossip” or “unproven assertions” is a huge disservice. It is an instrument of propaganda, not reporting. And its use has repeatedly deceived rather than informed the public. Anyone who doubts that should review how it is that MSNBC and CBS both claimed to have “confirmed” a CNN report which turned out to be ludicrously and laughably false. Clearly, the term “confirmation” has lost its meaning in journalism.

Youtube

1
Martin Bosma (PVV) sloopt de NPO in 11 minuten en 37 seconden
Martin Bosma (PVV) sloopt de NPO in 11 minuten en 37 seconden
11:37
2
Why Google Is Being Sued by the Justice Department | WSJ
Why Google Is Being Sued by the Justice Department | WSJ
06:16
3
Hypocrisy! Putin Well-Aware That Russian Media Censored and Harassed By NATO Countries!
Hypocrisy! Putin Well-Aware That Russian Media Censored and Harassed By NATO Countries!
04:30
4
WAT IS MK ULTRA? alles over Mind control, hersenspoelen en het Ego
WAT IS MK ULTRA? alles over Mind control, hersenspoelen en het Ego
53:35
5
Republican Senator GRILLS Zuckerberg on Facebook, Google, and Twitter collaboration
Republican Senator GRILLS Zuckerberg on Facebook, Google, and Twitter collaboration
11:03
6
Prince Charles is now selling his 'eco-fascist fantasy of the Great Reset'
Prince Charles is now selling his 'eco-fascist fantasy of the Great Reset'
04:15
7
Bosma(PVV) v Minister Slob; 'De linksheid van de NPO is een groot probleem!' | Politiek
Bosma(PVV) v Minister Slob; 'De linksheid van de NPO is een groot probleem!' | Politiek
11:06
8
The End of Facebook is On The Horizon as 48 States Rise Up Against Zuckerberg
The End of Facebook is On The Horizon as 48 States Rise Up Against Zuckerberg
04:24
9
US vs Google | Justice Department Files Antitrust Lawsuit
US vs Google | Justice Department Files Antitrust Lawsuit
09:56
10
Google's MOST HIDDEN SECRETS | [not allowed to the public!]
Google's MOST HIDDEN SECRETS | [not allowed to the public!]
06:40
11
Capitalism And Monopolies: How Five Companies Control All US Media
Capitalism And Monopolies: How Five Companies Control All US Media
10:03
12
Big Tech's Antitrust Hearing: The most important questions
Big Tech's Antitrust Hearing: The most important questions
19:14
13
Anonymous - This will Change How You See Everything... (2018-2019)
Anonymous - This will Change How You See Everything... (2018-2019)
10:46
14
Killing The Mockingbird JOE M
Killing The Mockingbird JOE M
04:48
15
President Kennedy's Address to the American Society of Newspaper Editors, 4/20/61 (TNC:197)
President Kennedy's Address to the American Society of Newspaper Editors, 4/20/61 (TNC:197)
14:38
16
DISHONEST MEDIA - Kayleigh Mcenany, Tucker Carlson, Project Veritas
DISHONEST MEDIA - Kayleigh Mcenany, Tucker Carlson, Project Veritas
09:15
17
CANDACE OWENS SUES FACT CHECKERS : MASSIVE LAWSUIT
CANDACE OWENS SUES FACT CHECKERS : MASSIVE LAWSUIT
08:35
18
The Multilevel Marketing Cults: Lies, Pyramid Schemes, and the Pursuit of Financial Freedom.
The Multilevel Marketing Cults: Lies, Pyramid Schemes, and the Pursuit of Financial Freedom.
29:41
19
Social Media is Destroying Us - Joe Rogan & Elon Musk
Social Media is Destroying Us - Joe Rogan & Elon Musk
07:48
20
TRUMP TIRED OF BIASED MEDIA! - Media Bias - Trump - Biden - Newsmax
TRUMP TIRED OF BIASED MEDIA! - Media Bias - Trump - Biden - Newsmax
09:12

Artikelen

Documentaires

gerelateerd

Tell a Friend

Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on pinterest

Great Awakening

Great Awakening

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

https://youtube.com/watch?v=N1wzQcmhTFQ

https://youtube.com/watch?v=3N_BSXlCi0s

https://youtube.com/watch?v=3N_BSXlCi0s

Unvaccinated Children Healthier Than Vaccinated, 90’s Study Proves

 

A 20 year old study from the 1990’s has recently surfaced that compares unvaccinated children to vaccinated children. The study concludes that those who were vaccinated were more likely to suffer from the following illnesses:

 • asthma
 • eczema
 • ear infections
 • hyperactivity
 • and many other chronic conditions.

There was a 10-fold increase in cases of tonsillitis in the children who were vaccinated and a 100% absence of tonsillitis in those unvaccinated.

Vactruth.com reports:

In 1992, the Immunization Awareness Society (IAS) conducted a survey to examine the health of New Zealand’s children. Unsurprisingly, the results of their study indicated that unvaccinated children were far healthier than vaccinated children.

Questionnaires were given out to IAS members, their friends and their associates asking various health questions. A total of 245 families returned their questionnaires, giving the researchers a total of 495 children surveyed. Of these children, 226 were vaccinated and 269 were unvaccinated.

The ages of the children ranged between the ages of two weeks – 46 years (obviously some friends were older with older children). Of the children studied, 273 were males and 216 were females. (Six children were unclassified.)

Sue Claridge, who reported on the study, wrote:

“Respondents were asked to provide the year of birth, gender, vaccinations received, whether or not the child suffered from a range of chronic conditions (asthma, eczema, ear infections/glue ear, recurring tonsillitis, hyperactivity, diabetes or epilepsy) whether or not he or she needed grommets, had had a tonsillectomy, or were shown to develop motor skills (walking, crawling, sitting-up etc.). Parents also provided information on breastfeeding and bottle feeding and when a child was weaned if breastfed.”

During the study, another interesting fact emerged. Researchers discovered that 92 percent of the children requiring a tonsillectomy operation had received the measles vaccination, indicating that the vaccination for measles may have made some of the children more susceptible to tonsillitis.

The study also revealed that 81 of the families had both vaccinated and unvaccinated children. Many of these families had vaccinated their older children but had grown more reluctant to vaccinate their younger children, due to their growing concerns regarding vaccine safety.

Researchers concluded that:

“While this was a very limited study, particularly in terms of the numbers of unvaccinated children that were involved and the range of chronic conditions investigated, it provides solid scientific evidence in support of considerable anecdotal evidence that unvaccinated children are healthier that their vaccinated peers.”

Although governments from around the world have continually stated that studying vaccinated versus unvaccinated children would be unethical, the New Zealand researchers are not the only group of researchers to study comparisons.

Vaccinated Children 5 Times More Likely To Suffer From A Range Of Diseases

In September 2011, German researchers carrying out a longitudinal study surveyed a total of 8000 unvaccinated children from the ages of 0 –19. As with the New Zealand study, researchers collected their data by conducting a survey using questionnaires.

Results showed that vaccinated children were up to five times more likely to suffer from a variety of diseases and disorders than unvaccinated children.

Their results were compared to another German study (KiGGS), which examined a larger sample group consisting of 17,461 participants between the ages of 0 –17.

Dr. Andreas Bachmair, a German classical homeopathic practitioner, responsible for collecting the results of the survey from the website vaccineinjury.info stated that:

“Asthma, hay fever and neurodermatitis are seen very frequently today. A recent German study with 17461 children between 0-17 years of age (KIGGS) showed that 4.7% of these children suffer from asthma, 10.7% of these children from hay fever and 13.2% from neurodermatitis. These numbers differ in western countries, i.e. the prevalence of asthma among children in the US is 6% whereas it is 14-16% in Australia (Australia’s Health 2004, AIHW).

The prevalence of asthma among unvaccinated children in our study is around 2.5%, hay fever, 3%, and neurodermatitis, 7%. According to the KIGGS study more than 40% of children between the ages of 3 and 17 years were sensitized against at least one allergen tested (20 common allergens were tested) and 22.9% had an allergic disease. Although we did not perform a blood test, around 10% stated that their children had an allergy.” 

Although there were four cases of autism reported among unvaccinated children, Dr. Bachair reported that:

“Of these 4 children one tested very high for metals (mercury, aluminium, arsenic); in another case the mother was tested very high for mercury.”

However, this number pales into insignificance when we compare it to the 1 in 88 children currently being reported as autistic by the CDC.

Other Conditions Found To Be Almost Non-Existent In Unvaccinated Children

Dr. Andreas Bachmair continued his report by stating that their study found the prevalence of sinusitis, warts, skin problems and middle ear infections were also much lower in the unvaccinated children, as were the cases of diabetes and epilepsy.

He went on to say that the results demonstrated that the prevalence of many conditions in the unvaccinated children were also significantly lower. These were:

“Other disorders and diseases

As we included open questions in our survey we evaluated the prevalence (of the first 10,070 participants) of some other disorders and illnesses. Unvaccinated children show very low prevalences of the following disorders:

 • Dyslexia: 0.21%
 • Speech delay/articulation problems: 0.38%
 • Sensory Processing disorder: 0.28%
 • Anxiety: 0.25%
 • Depression: 0.12%
 • Bedwetting: 0.12%
 • Celiac disease: 0.12%
 • Gluten sensitivity: 0.41%
 • GERD (Gastroesophageal reflux disease): 0.06%”

Dr. Bachair concluded his amazing and intuitive paper by adding a number of statements from parents, which I believe really added weight to her overall findings.

Conclusion

I find it amazing that despite mainstream media and leading government agencies stressing repeatedly that studies comparing vaccinated children to unvaccinated children cannot take place for ethical reasons, groups around the world are taking it upon themselves to do these studies anyway.

While surveys of this kind are often dismissed as being purely epidemiological and passed off as little more than stamp collecting, I believe that studies of this nature should not be dismissed out of hand. After all, many stamp collections contain just one stamp that is worth far more than its weight in gold.

These studies show without doubt that unvaccinated children are healthier than their vaccinated peers and, for this reason, these studies should be given careful consideration by all parents and professionals studying vaccination safety.

Vaccines have been based on medical fraud for over a hundred years

 

(NaturalNews) The concept of vaccinating to immunize began in 1796, when British apothecary (pharmacist) Edward Jenner inserted cowpox pus under the skin of an eight year old boy. Jenner based his experiment on an unsubstantiated rumor that anyone who had experienced cowpox would be immune to smallpox.

Over the next couple of years, Jenner vaccinated others with cowpox to immunize them against smallpox. Without any actual proof of efficacy and safety, Jenner impressed King George III enough with a bogus immunization guarantee that he was awarded the equivalent of today’s $500,000.

Thus, Jenner was the first medical professional to administer diseased matter as medication to a healthy person and receive a substantial financial award. He was also the first to constantly denounce vaccination detractors successfully. He was protecting both his ego and large public purse.

Many health professionals throughout the 19th Century knew that there had been several cases of smallpox among those with cowpox histories. Jenner’s premise was flawed.

This was actually the beginning of a tradition that is carried on by today’s vaccinators. Come up with a bogus solution to prevent a disease, make a bundle of cash, and shut down reasonable arguments from those who know immunization by vaccination doesn’t work safely or effectively.

England’s incidents of smallpox after vaccination rose steadily from five percent in the beginning to 95% by 1895. There was even a serious epidemic around 1872, one year after smallpox vaccinations were decreed mandatory in the UK. The mortality rate among smallpox victims also shot up five fold around that time.

Despite intelligent protests with obvious facts and figures disproving efficacy, and proving harm from toxic materials and viruses contained in vaccines that endanger natural immunity, the inoculation for immunization premise has been maintained.

Protecting the industry against truth by attacking reasonable dissenters viciously has resulted in vaccine industry revenue of $17 billion annually today. This doesn’t include revenue from doctors’ visits for vaccinations and resulting ill health from them.

The vaccinators’ tactics of suppressing scientific data from concerned professionals has become more mafia like. Sincere medical professionals who register health concerns over vaccines are severely punished and slandered by the medical mafia owned mainstream media.

The truth about vaccines and disease outbreaks -allhidden from public view

A 2012 study led by Dr. David Witt, an infectious disease specialist at the San Rafael, California Kaiser Permanente Medical Center concluded that whooping cough occurs more among vaccinated children than children not vaccinated.

In 2010, a mumps outbreak occurred among 1000 children in upper New Jersey and lower New York. Almost 80% of them had been vaccinated with the MMR (measles, mumps & rubella) vaccine.

Throughout the 1980s, official agencies reported several outbreaks of measles occurring among children who had been vaccinated in various locations including an Illinois junior high and high school, a Massachusetts high school, a region in France, and a rural area near Helisinki, Finland.

Both USA schools had well over 90% vaccinated against measles. The vaccinators claim a 90% vaccination rate among any specific population guarantees herd immunity for that population. This bogus claim serves to create more revenue while blaming non-vaccinators for endangering humanity.

Meanwhile, despite the fact that only five percent of vaccine adverse events get reported to the “voluntary” FDA’s vaccine adverse event reporting system (VAERS), there are many serious adverse events recorded and many more that seep through the cracks to vaccine concerned internet sites.

Thank goodness for the few MDs and others who dare speak out despite the danger it potentially puts them in. It’s up to us to learn from them and just say no to vaccinations.

Sources for this article include:

http://www.vaccinationcouncil.org

https://www.naturalnews.com/033399_vaccines_measles.html

https://www.naturalnews.com/028142_mumps_vaccines.html

http://www.naturalnews.com

https://www.naturalnews.com/023080.html

https://www.naturalnews.com/022400.html

Deel deze map;

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

Meer red-pills

Over ons

Voor een onafhankelijke staat die hun burgers dient & beschermt, hun buren respecteert en de verschillen omarmt die elk individu uniek maken.

Plandemic

Plandemic

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

Unvaccinated Children Healthier Than Vaccinated, 90’s Study Proves

 

A 20 year old study from the 1990’s has recently surfaced that compares unvaccinated children to vaccinated children. The study concludes that those who were vaccinated were more likely to suffer from the following illnesses:

 • asthma
 • eczema
 • ear infections
 • hyperactivity
 • and many other chronic conditions.

There was a 10-fold increase in cases of tonsillitis in the children who were vaccinated and a 100% absence of tonsillitis in those unvaccinated.

Vactruth.com reports:

In 1992, the Immunization Awareness Society (IAS) conducted a survey to examine the health of New Zealand’s children. Unsurprisingly, the results of their study indicated that unvaccinated children were far healthier than vaccinated children.

Questionnaires were given out to IAS members, their friends and their associates asking various health questions. A total of 245 families returned their questionnaires, giving the researchers a total of 495 children surveyed. Of these children, 226 were vaccinated and 269 were unvaccinated.

The ages of the children ranged between the ages of two weeks – 46 years (obviously some friends were older with older children). Of the children studied, 273 were males and 216 were females. (Six children were unclassified.)

Sue Claridge, who reported on the study, wrote:

“Respondents were asked to provide the year of birth, gender, vaccinations received, whether or not the child suffered from a range of chronic conditions (asthma, eczema, ear infections/glue ear, recurring tonsillitis, hyperactivity, diabetes or epilepsy) whether or not he or she needed grommets, had had a tonsillectomy, or were shown to develop motor skills (walking, crawling, sitting-up etc.). Parents also provided information on breastfeeding and bottle feeding and when a child was weaned if breastfed.”

During the study, another interesting fact emerged. Researchers discovered that 92 percent of the children requiring a tonsillectomy operation had received the measles vaccination, indicating that the vaccination for measles may have made some of the children more susceptible to tonsillitis.

The study also revealed that 81 of the families had both vaccinated and unvaccinated children. Many of these families had vaccinated their older children but had grown more reluctant to vaccinate their younger children, due to their growing concerns regarding vaccine safety.

Researchers concluded that:

“While this was a very limited study, particularly in terms of the numbers of unvaccinated children that were involved and the range of chronic conditions investigated, it provides solid scientific evidence in support of considerable anecdotal evidence that unvaccinated children are healthier that their vaccinated peers.”

Although governments from around the world have continually stated that studying vaccinated versus unvaccinated children would be unethical, the New Zealand researchers are not the only group of researchers to study comparisons.

Vaccinated Children 5 Times More Likely To Suffer From A Range Of Diseases

In September 2011, German researchers carrying out a longitudinal study surveyed a total of 8000 unvaccinated children from the ages of 0 –19. As with the New Zealand study, researchers collected their data by conducting a survey using questionnaires.

Results showed that vaccinated children were up to five times more likely to suffer from a variety of diseases and disorders than unvaccinated children.

Their results were compared to another German study (KiGGS), which examined a larger sample group consisting of 17,461 participants between the ages of 0 –17.

Dr. Andreas Bachmair, a German classical homeopathic practitioner, responsible for collecting the results of the survey from the website vaccineinjury.info stated that:

“Asthma, hay fever and neurodermatitis are seen very frequently today. A recent German study with 17461 children between 0-17 years of age (KIGGS) showed that 4.7% of these children suffer from asthma, 10.7% of these children from hay fever and 13.2% from neurodermatitis. These numbers differ in western countries, i.e. the prevalence of asthma among children in the US is 6% whereas it is 14-16% in Australia (Australia’s Health 2004, AIHW).

The prevalence of asthma among unvaccinated children in our study is around 2.5%, hay fever, 3%, and neurodermatitis, 7%. According to the KIGGS study more than 40% of children between the ages of 3 and 17 years were sensitized against at least one allergen tested (20 common allergens were tested) and 22.9% had an allergic disease. Although we did not perform a blood test, around 10% stated that their children had an allergy.” 

Although there were four cases of autism reported among unvaccinated children, Dr. Bachair reported that:

“Of these 4 children one tested very high for metals (mercury, aluminium, arsenic); in another case the mother was tested very high for mercury.”

However, this number pales into insignificance when we compare it to the 1 in 88 children currently being reported as autistic by the CDC.

Other Conditions Found To Be Almost Non-Existent In Unvaccinated Children

Dr. Andreas Bachmair continued his report by stating that their study found the prevalence of sinusitis, warts, skin problems and middle ear infections were also much lower in the unvaccinated children, as were the cases of diabetes and epilepsy.

He went on to say that the results demonstrated that the prevalence of many conditions in the unvaccinated children were also significantly lower. These were:

“Other disorders and diseases

As we included open questions in our survey we evaluated the prevalence (of the first 10,070 participants) of some other disorders and illnesses. Unvaccinated children show very low prevalences of the following disorders:

 • Dyslexia: 0.21%
 • Speech delay/articulation problems: 0.38%
 • Sensory Processing disorder: 0.28%
 • Anxiety: 0.25%
 • Depression: 0.12%
 • Bedwetting: 0.12%
 • Celiac disease: 0.12%
 • Gluten sensitivity: 0.41%
 • GERD (Gastroesophageal reflux disease): 0.06%”

Dr. Bachair concluded his amazing and intuitive paper by adding a number of statements from parents, which I believe really added weight to her overall findings.

Conclusion

I find it amazing that despite mainstream media and leading government agencies stressing repeatedly that studies comparing vaccinated children to unvaccinated children cannot take place for ethical reasons, groups around the world are taking it upon themselves to do these studies anyway.

While surveys of this kind are often dismissed as being purely epidemiological and passed off as little more than stamp collecting, I believe that studies of this nature should not be dismissed out of hand. After all, many stamp collections contain just one stamp that is worth far more than its weight in gold.

These studies show without doubt that unvaccinated children are healthier than their vaccinated peers and, for this reason, these studies should be given careful consideration by all parents and professionals studying vaccination safety.

Vaccines have been based on medical fraud for over a hundred years

 

(NaturalNews) The concept of vaccinating to immunize began in 1796, when British apothecary (pharmacist) Edward Jenner inserted cowpox pus under the skin of an eight year old boy. Jenner based his experiment on an unsubstantiated rumor that anyone who had experienced cowpox would be immune to smallpox.

Over the next couple of years, Jenner vaccinated others with cowpox to immunize them against smallpox. Without any actual proof of efficacy and safety, Jenner impressed King George III enough with a bogus immunization guarantee that he was awarded the equivalent of today’s $500,000.

Thus, Jenner was the first medical professional to administer diseased matter as medication to a healthy person and receive a substantial financial award. He was also the first to constantly denounce vaccination detractors successfully. He was protecting both his ego and large public purse.

Many health professionals throughout the 19th Century knew that there had been several cases of smallpox among those with cowpox histories. Jenner’s premise was flawed.

This was actually the beginning of a tradition that is carried on by today’s vaccinators. Come up with a bogus solution to prevent a disease, make a bundle of cash, and shut down reasonable arguments from those who know immunization by vaccination doesn’t work safely or effectively.

England’s incidents of smallpox after vaccination rose steadily from five percent in the beginning to 95% by 1895. There was even a serious epidemic around 1872, one year after smallpox vaccinations were decreed mandatory in the UK. The mortality rate among smallpox victims also shot up five fold around that time.

Despite intelligent protests with obvious facts and figures disproving efficacy, and proving harm from toxic materials and viruses contained in vaccines that endanger natural immunity, the inoculation for immunization premise has been maintained.

Protecting the industry against truth by attacking reasonable dissenters viciously has resulted in vaccine industry revenue of $17 billion annually today. This doesn’t include revenue from doctors’ visits for vaccinations and resulting ill health from them.

The vaccinators’ tactics of suppressing scientific data from concerned professionals has become more mafia like. Sincere medical professionals who register health concerns over vaccines are severely punished and slandered by the medical mafia owned mainstream media.

The truth about vaccines and disease outbreaks -allhidden from public view

A 2012 study led by Dr. David Witt, an infectious disease specialist at the San Rafael, California Kaiser Permanente Medical Center concluded that whooping cough occurs more among vaccinated children than children not vaccinated.

In 2010, a mumps outbreak occurred among 1000 children in upper New Jersey and lower New York. Almost 80% of them had been vaccinated with the MMR (measles, mumps & rubella) vaccine.

Throughout the 1980s, official agencies reported several outbreaks of measles occurring among children who had been vaccinated in various locations including an Illinois junior high and high school, a Massachusetts high school, a region in France, and a rural area near Helisinki, Finland.

Both USA schools had well over 90% vaccinated against measles. The vaccinators claim a 90% vaccination rate among any specific population guarantees herd immunity for that population. This bogus claim serves to create more revenue while blaming non-vaccinators for endangering humanity.

Meanwhile, despite the fact that only five percent of vaccine adverse events get reported to the “voluntary” FDA’s vaccine adverse event reporting system (VAERS), there are many serious adverse events recorded and many more that seep through the cracks to vaccine concerned internet sites.

Thank goodness for the few MDs and others who dare speak out despite the danger it potentially puts them in. It’s up to us to learn from them and just say no to vaccinations.

Sources for this article include:

http://www.vaccinationcouncil.org

https://www.naturalnews.com/033399_vaccines_measles.html

https://www.naturalnews.com/028142_mumps_vaccines.html

http://www.naturalnews.com

https://www.naturalnews.com/023080.html

https://www.naturalnews.com/022400.html

Deel deze map;

Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

Meer red-pills

Over ons

Voor een onafhankelijke staat die hun burgers dient & beschermt, hun buren respecteert en de verschillen omarmt die elk individu uniek maken.